بازی با حروف

ایران شناسی، آثار باستانی سیستان

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی

وسایل کار :وسایل دور ریختنی ( سرهای نوشابه )
با این حروف می توان چیستان، ضرب المثل، کلمه شناسی، کار علمی، ادبی و فرهنگی بسیار انجام داد
کاری ازاعضای مرکزیک زابل - مربی راهنما خانم اکرم بهرمند

شرح بازی و سرگرمی


از یک هفته قبل به اعضاء گفته می شود اطلاعاتی در مورد مکان های باستانی سیستان بدست آورند

سپس در یک کارگاه بازی و سرگرمی ، تاسی از قبل ساخته شده را در دست اعضاء قرار می دهیم که هر کس شش آورد به بازی وارد می شود و حروف یک مکان دیدنی بصورت درهم گفته می شود تاپیدا کند، پس از پیدا کردن حروف ۳۰ ثانیه زمان دارد تا مکان مورد نظر را با حروف چیدمان داشته باشد اگر توانست یک امتیاز و اگر نتوانست نفر بعدی تاس۶ را می آورد سعی در حروف چینی نام مکان دارد در ۳۰ ثانیه  .

با این حروف می توان چیستان، ضرب المثل، کلمه شناسی، کار علمی، ادبی  و فرهنگی بسیار انجام داد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زابل
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : خانم اکرم بهرمند