بازی دبه یا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

با پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ می کردند

شرح بازی و سرگرمی

با پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاب می کردند و بعد برای اولین بار یکی و بعد دوتا دوتا سه تا و چهار تا را از زمین برداشته به نحوی که دیگر سنگها، تکان نخورندهمراه با سنگ پرتاب شده می گرفتند و وقتی این کار انجام می شد همه سنگها پشت دست ریخته باز هم به هوا پرتاب می کردند واز هوا آن را می گرفتند هر چند تا می شد آن را ثبت می کردند و وقتی مثلا به صد می رسید آن تیم یا شخص برنده بود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تکه سنگ کوچک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : مهدی فرزان فر