بازی بومی و محلی سوم سومک som somak

بازی محلی سبزوار

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ سال

این بازی به خاطرهیجان،سرعت،تمرکز،که دارد و با هدف ایجاد شور و شادی،تقویت عضلات دست وپا،سرعت ، نظم و ترتیب ،می توان با کودکان و نوجوانان اجرا کرد.

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی بچه هابه دور اوستا جمع می شوند اوستا بچه ها راروی خط مرتب می کند بچه ها شانه به شانه ی هم پشت این خط می ایستند و دست هاشان را به پشت می برند و به شکل کاسه در می آورند . اوستا تکه استخوانی را در مشت یکی از بچه ها می گذارد و می رود . وقتی اوستا به نزدیک دایره ای که در سه متری جلو خط رسید. با گفتن کلمه بدو ، کسی که مهره ی استخوان در دست اوست باید با سرعت به طرف اوستا بدود  در این هنگام بچه ها ی دیگر با مانع شدن یا گرفتن او ، باید مانع از رسیدن او به اوستا بشوند . اگر رسید جایزه ای اوستا به او می دهند و اگر نه بازی ادامه می یابد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : سبزوار
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : تکه استخوان یا هر وسیله ای کوچک
زمان بازی : روز
گردآورنده : نورمحمد ترشیزی مرکز یک سبزوار