تطابق الگو روی کارت ها با لگو ها

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

این بازی موجب تقویت تمرکز کودک می شود و برای آموزش اعداد به کودک بازی مناسبی است.
کودک شما باید تمرکز کنید تا مطابق الگو های مشخص شده روی کارت ها و بر اساس رنگ های ترسیم شده روی کاغذ لگوهای خود را به همان تعداد و دقیقا مطابق با همان الگوی رنگی روی همدیگر قرار دهد. این بازی به افزایش تمرکز کودک شما می‌پردازد و چگونگی تطابق آنچه می‌سازد و آنچه روی کارت نقش بسته شده است را به او می‌آموزد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

لگوی اسباب بازی

ماژیک های رنگی(توجه کنید که رنگ های ماژیک را مطابق با رنگ لگوهای در دسترس انتخاب کنید)

کارت‌هایی از جنس مقوا

شرح بازی

مانند شکل در بالای کارت عدد مورد نظر را بنویسید و دقیقا به اندازه‌ی عدد نوشته شده در بالای کارت، یک تصویر به شکل لگو و با یک رنگ به خصوص در پایین کارت رسم کنید(توجه کنید که رنگ های ماژیک را مطابق با رنگ لگوهای در دسترس انتخاب کنید)

از کودک خود بخواهید تا با استفاده از لگوهای رنگی اسباب بازی خود مطابق با عدد نوشته شده در بالای کارت و مطابق با الگوی رنگی رسم شده در پایین کارت لگوها را روی هم قرار دهد به گونه‌ای که در انتها تعداد لگوهای قرار گرفته روی هم، باید مطابق با عدد نوشته شده در بالای کارت و ترتیب رنگی لگوهای روی هم قرار گرفته، مطابق با الگوی رنگی نقاشی شده در پایین کارت باشد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی