دورریختنی ها

ساخت باغچه

دسته : آموزشی

در حیاط کتابخانه بعد از صحبت درباره حفظ محیط زیست با بچه ها به کمک آنان باغچه ای بوسیله ی بطری های دورریختنی ساخته شد.مربی راهنماخانم تازه روز

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان