شیوه یارکشی: هاپ هاپه سر چوپوقه

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

نحوه یارگیری:

دو سرگروه از هم فاصله 5-6 متر می گیرند .

نفراول می گوید: "هاپ هاپه"

نفر دوم می گوید: "سر چوپوقه"

نفر اول می گوید: " ایلی اولو گَل میشم"

سپس پایش رو به اندازه طول یک پا در جلوی پای دیگرش می گذارد و این کار را سه مرتبه تکرار می کند.

( یعنی سه قدم بر می دارد. ) بعد از آن سر گروه دوم به همین صورت سه قدم برمی دارد.

 این بازی تا جایی پیش می رود که پا ی یکی از سرگروه ها روی پای دیگری قرار بگیرد و در اینصورت فردی که پایش،  رو مانده ، برنده و یا به عبارتی حق انتخاب برای یارگیری با

او است.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب