شیوه یارکشی: کی شیر می خواد کی شمشیر؟

کی پلنگ می خواد کی گربه؟

شرح بازی و سرگرمی


نحوه یارگیری:

 1- دو نفر به دور از چشم سرگروه ها انتخاب می کنند که کی شیر باشد وکی شمشیر و در برخی موارد شخصی پلنگ می شود وشخصی گربه .

2- سرگروه اول می گوید: حلاله

3- سرگروه دوم می گوید: ورماله

4- بعد شیر یا شمشیر ( پلنگ یا گربه) را انتخاب می کنند که بیشتر این تصمیمات و نام گذاری ها بر اساس شناختی است که از آن شخص دارند و نیاز به زیرکی در انتخاب نام دارد.مشخصات بازی و سرگرمی