آلادا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- دو نفر به عنوان اوستا انتخاب می شوند و هرکدام تیمی تشکیل می دهند.

2-  گروه اول می روند و در خانه ای پنهان می شوند.

( در گذشته در خانه ها باز بود و دیگران به بچه ها اجازه می دادند جهت بازی در خانه آنها قایم شوند البته به شرط آنکه بالغ نباشند. ) 

3- استاد اول می دانست بچه ها کجا قایم شدند. پس از قایم شدن بچه ها دو استاد به همراه گروه دوم کوچه به کوچه راه می افتادند . استاد دوم باید می گفت خانه پر است یا پوچ و اگر خانه پر بود یعنی بچه ها بودند. 

4- استاد اول میگفت "آلادا " و بچه ها از خانه به بیرون هجوم می بردند .

5-  گروه دوم باید تا جایی که می توانند بچه های گروه اول را بگیرند.

6-   بچه هایی که گیر افتاده اند باید تا مبدا به گروه دوم کولی بدهند.

7- اگر استاد دوم خانه ای را درس حدس نمی زد به باید استاد اول کولی بدهد.