گاو ، گوساله، تا مینگیلی ...

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- اوستا یکی از پنج سنگ را در دستانش  پنهان می کند.

2-  این سنگ ها به ترتیب بزرگتر و کوچکتر به این نام ها طبقه بندی می شوند : گاو – گوساله- مینگیلی – مینخیلی- تینگیلی

3- بازیکنان باید حدس بزنند کدام سنگ در دست اوستا هست و این روند آنقدر ادامه دارد تا یک نفر باقی بماند.