کوتش خراب نَی نَی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- افراد شرکت کننده به دو گروه تقسیم می شوند بر اساس قرعه یک گروه بازی را شروع می کند.

2- افراد گروهی که بازی را شروع می کنند باید با دست تپه های خاکی کوچکی را در مکان های مختلف اطراف محل بازی درست کنند .

3- افراد گروه دیگر نیز باید در همان مکان اولیه شروع بازی صبر کنند تا گروه اول کارش تمام شود.

4- گروه که تپه های خاکی درست کرده اند به مکان اولیه باز می گردند و تعداد تپه های را که با دست درست کرده اند به گروه دیگر می گویند.

5- گروه دوم باید این تپه ها را پیدا کنند و آن ها را خراب کنند و هر دفعه که تعدادی از این تپه ها را خراب می کنند با صدای بلند می خوانند « کوتش خراب نی نی »م

6- اگر گروه دوم همه تپه های خاکی گروه اول  را خراب کنند گروه اول امتیازی کسب نخواهد کرد و اگر همه تپه های خاکی را نتوانند پیدا کنند به تعداد تپه های خاکی گروه اول امتیاز کسب می کند.

پس از این مرحله جای گروه ها عوض می شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : همدان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب