بازی کلمچا

دارکلکا یا چوب بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

کلمچ : چوبی نیم وجبی و نوک تیز است، که به وسیله چوب 50 سانتی بنام گبه به طرف تیم زیرازوسط کلمچ که در روی زمین دروسط چاله 5سانتی متری است ، پرتاپ می شده اگر تیم زیر کلمچ را در هوا با دست می گرفتند تیم زیر بالا می آمد ، درغیراینصورت در نقطه توقف کلمچ بازیکنان تیم زیر به طرف گبه ،کلمچ را پرت می کردند ...

شرح بازی و سرگرمی


این بازی در گذشته به دو روش صورت می گرفته ،روش اول : در این حالت دو تیم در دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گرفتند یک تیم د ر بالا و تیم دیگر در پایین منطقه بازی استقلال می یافتند.
ابزار بازی و نحوه اجرای آن 
کلمچ : چوبی نیم وجبی و نوک تیز است، که به وسیله چوب 50 سانتی بنام گبه به طرف تیم زیرازوسط کلمچ که در روی زمین دروسط چاله 5سانتی متری است ، پرتاپ می شده اگر تیم زیر کلمچ را در هوا با دست می گرفتند تیم زیر بالا می آمد ، درغیراینصورت در نقطه توقف کلمچ بازیکنان تیم زیر به طرف گبه ،کلمچ را پرت می کردند اگر به گبه برخورد می کرد ، نفر بالایی می سوخت وهمین طور تا نفر آخرادامه می یافت .
در صورت برخورد نکردن کلمچ با گبه هرجایی که کلمچ می افتاد بازدن گبه به نوک آن جهش به طرف عمود می گرفت وبه طرف افقی ضربه ای دیگرمی زدند که این کار سه بار تکرار می شد واگر اشتباه می کرد امتیازاتی به تیم زیر داشت، مثلا خوردن گبه به زمین کت می شد یعنی تیم زیر بعدا می توانستند با پرتاب روی پا کلمچ رابه زچاله نزدیک کنند اگربا چرخش عمودی روی خاک می رفت تیم زیر روی یک پا کلمچ رادرگوش می گرفت وبه گبه نزدیک می کرداگر باچرخش افقی روی خاک می رفت تیم زیر روی یکپا کلمچ رادرروی سر می گرفت وبه گبه نزدیک می کردودر صورت حداقل یکبار صحیح زدن از کلمچ تا چاله قدم می زدند ،


مثلا اگر مجموع قدم ها تاعدد صد می رسید تیم بالایی برنده می شد وتیم زیری بازنده تنبیه می شد.
دومین روش بازی کلمچا این است که به جای چاله خطی دایره ای می کشیدند وآن را به اصطلاح مالک می دانستند و تیم بالا بادست کلمچ را گرفته و با گبه به طرف تیم زیر پرتاب می کردند ، تیم زیر موظف بود کلمچ را درون خط می زد وتیم بالا به نحوی مانع این کار می شد و نمی گذاشت درموقع حرکت کلمچ وارد خط بشود ،اگر بی حرکت در خط جا می گرفت آن شخص بازنده می شد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چوبی نیم وجبی و نوک تیز - چوب ۵٠ سانتی بنام گبه
زمان بازی : روز
گردآورنده : مهدی فرزان فر