کانگرو بازی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

پرورش مهارت های حرکتی درشت
تقویت عضلات پا و دست
تخیله انرژی (مناسب کودکان فعال)
بهبود تعادل
افزایش هماهنگی دو نیمکره مغز
هم بازی ای فردی است و هم اجتماعی

شرح بازی و سرگرمی


درون یک کیسه قرار بگیرید . بدون اینکه تعادل بهم بخورد باید یک مسافتی را مثل کانگرو طی کنید. می توانید خط شروع و پایان بگذارید و با دوستاتن تان مسابقه بدهید و یا ببینید چند دقیقه می توانید بدون زمین خوردن جفت پا بپرید و سعی کنید رکورد خودتان را بشکنید.این بازی جزء بازی های جسمی محسوب می شود. بازی های جسمی از قدیمی ترین انواع بازی ها هستند. ریشه تاریخی این نوع بازی ها به دوران ماقبل تاریخ باز می گردد، انسان های ماقبل تاریخ دریافته بودند که مهارت های پرتاب کردن، گرفتن و... برای دفاع شخصی و قبیله ای آن ها ضرورت دارد. و این مهارت ها را می توانند از طریق بازی به دست آورند.

بازی های جسمی هم می توانند به صورت گروهی و هم انفرادی و یا ترکیبی از هر دو انجام گیرند.

هرچند هدف این بازی ها، تقویت قوای جسمانی کودک به صورت کل است، اما در برخی از انواع تغییر یافته ی آن به تقویت حواس توجه بیشتری می شود. از طرف دیگر، اگرچه این بازی ها متوجه تقویت جسمانی کودک می باشند، اما هر حرکت مستلزم استفاده از اندیشه بوده و تقویت قوای ذهنی کودک و اجتماعی شدن وی را نیز در پی دارد.

بازی های جسمانی 2 دسته مهارت را تقویت می کنند، تقویت عضلات درشت و تقویت عضلات ریز ؛ عضلات درشت همانند بازو و عضلات ریز همانند انگشتان دست.

کودک برای خارج ساختن انرژی اضافی بدن خود و رهایی از خستگی، گاهی بازی های جسمی می کند. این بازی ها، نا آرامی و پرخاشگری را در کودکان کاهش می دهند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : گونی خالی
زمان بازی : روز ، شب