بازی در سفر

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

1- درک مفهوم مسافت
2- درک ملموس مفهوم انتزاعی یک کیلومتر
3- سرگرمی
4- تقویت دقت و تمرکز
5- پرورش صبر و حوصله

شرح بازی و سرگرمی

این بازی مناسب زمانی است که شما در سفر هستید.

1- با علامت راننده ماشین این بازی شروع می شود. 

2- ابتدا بازیکنان زمانی را در نظر می گیرند مثلا هر 1 یا 2 یا ... کیلومتر 

3- هر بازیکن زمانی که تخمین می زند. 1 کیلومتر طی شده است فریاد می زند استوپ. 

4- راننده ارزیابی او را با کیلومتر شمار خودرو خود مقایسه می کند.

5-  پس از اینکه همه گفتند استوپ، راننده اعلام می کند که ارزیابی چه کسی به یک کیلومتر نزدیک تر بوده است.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب