بازی با تاس و لگو

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی‌های مربوط به افزایش تمرکز و افزایش مهارت تفکر و سرعت عمل در تصمیم‌گیری در مواجهه با چند انتخاب است.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

لگو خانه‌سازی

تاس

شرح بازی

تاس بریزید و به اندازه‌ی عددی که روی تاس مشاهده می‌شود برآمدگی‌های روی لگو را به وسیله‌ی لگو دیگر پر کنید و بپوشانید. برای مثال اگر تاس می‌ریزید و عدد 4 را مشاهده می‌کنید شما باید یک لگوی دیگر را طوری روی لگوی قبلی قرار دهید که لگوی جدید تنها و فقط روی 4 تا برآمدگی‌های لگوی قبلی سوار شود.

در این بازی یک‌بار نوبت شما و دفعه‌ی بعد نوبت حریفتان می‌شود که تاس بریزد و لگوها را روی هم قرار دهد.

این بازی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که در نوبت یک‌نفر و در زمانی که لگوی جدیدی را سوار می‌کند سازه بیافتد. هرکسی که با اضافه کردن لگوی جدید باعث شود که سازه بیافتد بازنده‌ی بازی است.

در این بازی هر کسی که هوشمندانه‌تر فکر کند بهتر بازی می‌کند. لگوها را باید به‌گونه‌ای به سازه اضافه کنید که در آن تعادل وزن به وجود آورید. وقتی که یک طرف از لگو سنگین‌تر شود تعادل آن به هم می‌ریزد و در نتیجه نیروی جاذبه باعث می‌شود که آن بر روی زمین بیافتد.

هدف بازی

افزایش دقت و تمرکز، افزایش مهارت تفکر و سرعت عمل در تصمیم‌گیری در مواجهه با چند انتخاب، آموزش مفهوم تعادل و نیروی جاذبه

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی