بنار - کوکو

دسته : بومی محلی

این بازی اهداف مختلفی را دنبال می کند مانند:
- سازگاری تحریکات حسی - حرکتی یکپارچه را فراهم آورند.
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش دهند.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت نمایند و دامنه حرکتی را افزایش دهند.
- مهارتها و توانایی های ادراکی - حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

1- این بازی توسط دو تیم شش نفره انجام می گیرد. 

2- نفرات دو تیم مشخص می شود.

3- در بین دو تیم قرعه کشی می شود که کدام تیم ایستاده باشد و کدام تیم نشسته باشد.

4- نفرات تیم نشسته ، باید به گونه ای بنشینند، که افراد تیم ایستاده قادر نباشند با دست به آنها ضربه بزنند. و در عین حال ، آنها بتوانند با پا، به افراد تیم ایستاده ضربه بزنند.

5-  شیوه نشستن باید به صورتی باشد که با تکیه بر دست ها و پاهای خم شده، امکان چرخش و جست و خیز سریع را به افراد تیم بدهد.

6-  وقتی افراد تیم با پا به حریف ضربه می زدند، با گفتن " کوکو" ، دیگر افراد هم تیمی را خبر می کنند و همگی باید سریع ازجای خود بلند شده و بایستند. 

7- چنانچه قبل از بلند شدن، کسی ازتیم ایستاده، بتواند با دست به تیم  نشسته ضربه بزند، جای تیم ها عوض می شد.

8- اگر تیم نشسته بتواند سریع برخیزد بازی ادامه می یابد. برنده این بازی تیمی است که ضربات بیشتری به رقیب بزند.

 

مشخصات بازی و سرگرمی