لى‌لى ارمنی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

در اين بازى شکلى هشت خانه شبيه خاج (صلیب ) مى‌کشند و به‌همين دليل است که اين بازى را لى‌لى ارمنى مى‌خوانند. پس از خانه‌هاى هفت و هشت، نيم‌دايره‌اى رسم مى‌کنند که آن را جهنم مى‌خوانند.

در اين بازى با وجود استفاده از سنگ براى پرتاب به خانه‌ها، سنگ را با پا نمى‌زنند و سنگ در هر خانه‌اى که بى‌افتد از روى آن خانه مى‌پرند.

 بازى از خانه ٔ اول شروع مى‌شود و در خانه ٔ هشتم پايان مى‌يابد.

 آخرين مرحله جهنم است که بازيکن بايد سعى کند سنگ او در خانه جهنم نيفتد. وقتى او به خانه ی هشتم رسيد، بايد از روى جهنم بپرد. اگر موفق شد از همان جا بايد سنگ را دوباره به  روی خانه‌ها بى‌اندازد . و در صورت موفق شدن برنده ی بازى است .


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب