جولاتوتما

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- در این بازی به دلخواه روى زمين بازى چاله‌هائى مى‌کنند که يک توپ کوچک يا گردو در آن جا بگيرد. 

2- در داخل هر چاله تعدادى سنگ ريزه مى‌ريزند.

3-  بازيکنان به‌نوبت، توپ را به‌طرف چاله‌ها قل مى‌دهند.

4-  اگر توپ در چاله‌اى افتاد به ازاء آن يکى از سنگ‌ريزه‌هاى داخل چاله را برمى‌دارند تا سنگ داخل چاله‌ها تمام شود.

5-  سنگ‌های را مى‌شمارند. سنگ هرکس بيشتر بوده برنده ٔ نهائى است .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان غربی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز