نتور

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی را می‌توان با هدف ایجاد هیجان و شادمانی، تقویت حس بینایی، بالا بردن، دقت و سرعت عمل، هوشیاری و همیاری انتخاب کرد.

شرح بازی و سرگرمی


        - تعداد بازیکنان این بازی بین 8 تا 12 نفر می باشند .

        - ابتدا دو گروه تشکیل می شود و هر گروه یک نفر را بعنوان سردسته یا سرگروه انتخاب می کنند.با قرعه نوبت را انتخاب کنند. 

        - گروهی که حق انتخاب را در قرعه به طرف مقابل باخته باید سرهایشان را به حالت مشورت به یکدیگر نزدیک کنند.

        - قبل از شروع بازی نیز شرط می کنند که دسته برنده (حمله کننده) به هیچ وجه سوار بر دوش سر دسته گروه بازنده (خوابیده) نشود.


        بازی اینگونه شروع می شود که گروه مهاجم سعی می کند با حمله به افراد رقیب (که حلقه زده وسر در گریبان دارند.) به هر طریق ممکن سوار بر دوش یکی از نفرات (به غیر از سردسته ) حریف شوند.

       سردسته گروه خوابیده نیز وظیفه دارد ضمن گردش در اطراف یاران خود به دفاع از آنان پرداخته و مانع از سوار شدن افراد حریف بر گرده نفرات خودی شود. سر دسته گروه خوابیده هنگام دفاع سعی در زدن دور کردن نفرات حریف می کند؛ اگر وی موفق به  دست زدن  به یکی از افراد گروه مقابل شود، دسته مقابل باید جای خود را با افراد خوابیده عوض کنند.

      هرگاه یک نفر از دسته ایستاده و مهاجم بتواند بر دوش یکی از افراد گروه حلقه زده سوار شود و پشت او را خم کند؛ دسته خوابیده بازی را باخته اند و باید در همان موقعیت و شرایط خود (حلقه زده و دایره وار) باقی بمانند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب