قیش وردی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

- هیجان وشادی ونشاط ودرعین حال تحرک بدن در این بازی فوق العاده زیاد است.
- دایره را باید توسط دوقطر عمود برهم و یا اقطار زیادی خط کشی نمایید.
- روی هر خط کمربند، فرد بازیکن می ایستد.

شرح بازی و سرگرمی

   - بازی کنان به دو دسته تقسیم می شوند.

   - تعداد  افراد شرکت کننده خیلی مهم نیست ولی بهتر است هر دسته از 4نفر بیشتر باشد.

   - دایره ای به قطر دلخواه مثلا" به شعاع 3متر (به قطر 6متر )در زمین بازی با آب ویا گچ رسم می کنند.

   - هر کس کمربند خود را در می آورد و کمر خود را با طناب و یا هر چیز دیگر می بندد.

  - کمر را از خط دایره به طرف مرکز دایره می گذارد. (پهن می کند.)

  - با شیر یا خط انداختن گروه  ها به دو دسته تقسیم می شوند .1- گروهی که در درون دایره هستند. 2- گروهی که  در خارج آن باید بمانند.

  -  کسی که در خارج دایره قرار دارد،سعی می کند که  بازیکنی که در داخل روی کمربند ایستاده را به بیرون بکشد.

  - بازیکنی که در داخل دایره است مقاومت می کند که به بیرون دایره کشیده نشود.

 - اگر پای  بازیکن داخل دایره به بدن بازیکن بیرون دایره بخورد آن شخص از بازی حذف شود.

 - اگر بازیکن خارج از دایره توانست کمربند را  بیرون بکشد، پیروز می شود.

 - بازیکن خارج از دایره باید دوباره تلاش کند تا   کمربند های دیگر را  هم بیرون بکشد. (باید مواظب بود پای داخل دایره ایی ها به آنان نخورد واین کار ادامه می یابد تا اینکه سوخته شوند.)

 - زمانیکه سوخته شوند بازیکن های داخلی به خارج و یازیکن های خارجی به داخل دایره برای بازی می روند.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اردبیل
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز