ماشین بازی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- روی زمین با گچ خط های مارپیچی مانند جاده رسم بکشید.

2- هر  نفر از بازیکنان با ماشین هایی که اندازه آن ها ده سانتی متر می باشد وارد بازی می شوند.(ماشین های اسباب بازی)

3- هر کس حق دارد در هر نوبت با سه ضربه به پشت ماشین ها ضربه بزند و از دیگری سبقت بگیرد.

4- اگر چرخ های ماشین او از خط بیرون برود از دور مسابقه خارج می شود .

5- به همین ترتیب نفر اول مشخص می شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب