یله اخترو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- افراد شرکت کننده  به دو دسته  یا دو گروه تقسیم می شوند.

2-  هر دو گروه پشت یک خط ترسیم شده می ایستند. با هماهنگی هر دو گروه بازی شروع می شود.

3- بازیکنان یک پای خود را با یک دست می گیرند  و یا دست به سینه و به صورت لی لی حرکت می کنند و همدیگر را هل می دهند تا دست یکی از آن ها جدا شود.

4-  سپس پای  بازیکن را گرفته ، و زمانی که پا ی بازیکنی گرفته شود از بازی جدا می شود. بازی و به همین صورت ادامه می یابد.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز