تزدان حمزه علیده (اوستا دینده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازیکن ها به صورت پل(دولا) در یک ردیف با فاصله یک متری قرار می گیرند.

2- شروع کننده بازی دورخیز می کند و دست خود را پشت بازیکن هایی که به شکل پل قرار گرفته اند می گذارد، و به طرف جلو می پرد.

3- تا آخرین نفر این کار را انجام می دهند .

4-سپس همان شخص که شروع کننده بازی بود،  پس از آخرین نفری که پرید، به صورت پل (دولا)قرار می گیرد.

 5- دوباره افراد همان کار مرحله اول را تکرار می کنند.

6-  تمام بازیکن ها یکی یکی از روی همدیگر می پرند. 

7- اگر پای کسی به شخصی که از روی آن می‌پرد بخورد می بازد. و باید از بازی خارج شود.

8-  دو نفر آخر که یکی به صورت پل قرار می‌گیرد و دیگری از روی او می‌پرد، سه بار باید از روی همدیگر بپرند.

9- بار آخر، نفری که زودتر از دیگری پشت خود را محکم به پشت طرف مقابل بزند و به پایین بپرد برنده می‌شود .

10-در هنگام پریدن باید این کلمات را تکرار کنند:

 "تزدن حمزه علیده- ایکه دلیخان اکبریده- گچه گیرده بستانا- بستانچه اون گورد- اَل ایلده چماقا- چماقنه شکلده- ورده ش قولن خور تاده- آپار دلار حکیم- حکیم دده وزیر- وزیر دده حکیم- اونّا خروس یان گچر- امبرده فیل فیل- اون ایکده بیر بالجا اینک مینک"

       ترجمه شعر:

نام حمزه علی را باید از اول گفت- دو نفر به نام های اکبری دیوانه هستند- بز وارد بستان شد- باغبان بز را دید- و چوب دستی خود را برداشت- چوب خود را آماده کرد- بزه را زد و دست و پایش را شکست- بز را بردند پیش پزشک- پزشک او را فرستاد به وزیر- وزیر حکم داد و دوباره فرستاد پیش دکتر.


 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز