بازی خلاق

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- کودکان دایره وار روی زمین  می نشینند .

2- یکی از کودکان بلند می شود و دور دایره می چرخد و پشت سر یکی از کودکان می ایستد.

3-  کودکی که نشسته باید بلند شود و به جایی کودک قبلی دایره را دور بزند. 

4- کودک اول به جای کودک دوم می نشیند و این کار ادامه پیدا می کند.

5- کودکانی که نشسته اند می توانند چشمان خود را ببندند و به صدای پای کودکی که دور دایره می چرخد گوش دهند.

6-  هر کودکی که متوجه قطع شدن صدای پا در پشت سر خود شد از جا بلند می شود و با چشمان باز دور دایره می چرخد و کودک قبلی به جای او می نشیند و چشمانش را می بندد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب