قلعه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- در بازی قلعه یا نجات ابتدا یارکشی می‌شود.

2- با شیر یا خط یکی از گروه‌ها به گرفتن یاران گروه دیگر می‌پردازد.

3- هر کسی که دستگیر می‌شود به کنج دیواری برده می‌شود که به آن قلعه گفته می‌شود. 

4-اگر در این حال یکی دیگر از اعضای گروه بتواند به قلعه نزدیک شده و دستش را به یکی از افراد دستگیر شده بزند آنها آزاد می‌شوند.

5- بازی تا هنگامی که تمام افراد گروه دستگیر شوند ادامه می‌یابد .

6- دو گروه تعویض می‌شوند. 

بازی قلعه در مدارس ابتدایی پسرانه ایران بسیار رواج دارد.

در این بازی دو تیم جایی را به عنوان قلعه خود انتخاب می کنند. 

یک گروه (سگ)می‌شود که دنبال گروهی دیگر به نام(بره) می‌دوند .اگر دست گرگ‌ها به بره خورد بره باید به قلعه سگ‌ها برود و برای آزاد سازی بره زندانی بره ی  دیگر باید ازدست سگ ها فرار کند.

 و دست خود را به بره ی  زندانی بزند و بگوید:" آزاد " .آنگاه بره آزاد می‌شود بازی تا جایی ادامه دارد که تمام بره‌ها گرفته شوند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز