چشم‌ بسته

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- در این بازی ابتدا یک محدوده‌اى را تعيين کنید.

2- يکى از بازيکنان  را به عنوان گرگ بازی تعیین کنید.

3- چشم او را ببندید و چند دور او را دور خودش‌ بگردانید، سپس او را رها کنید.

4-بازيکنان ديگر براى جلب توجه گرگ سر و صدا می کنند يا در سکوت خود را از مسير گرگ دور کنند.گرگ پس از گرفتن يک نفر  يا پس از گرفتن همه ٔ بازيکنان .چشم خود را باز می کند 


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : پارچه برای بستن چشم
زمان بازی : روز ، شب