دال پلو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- دراین بازی بازیکنان  به دو دسته تقسیم می‌شوند که معمولاً دو دسته سه نفری یا بیشتر می‌باشند. 

2- هر دسته به فاصله ۱۰ الی ۲۰ متر دورتر از یکدیگر و روبروی هم قرار می‌گیرند.

3- هر دسته در جایی که ایستاده‌اند سه عدد سنگ بعنوان هدف که هر یک تقریباً بطول ۲۵ و بعرض ۱۵ سانتی متر می‌باشد طوری در محل خود (روبروی دسته مقابل) پشت سر هم قرار می‌دهند که فاصله سنگ ها یک متر باشد.

4- این سنگ ها را بصورت عمودی در یک خط مستقیم در زمین فرو می‌کنند که راست بایستد.

5- هر دسته سه عدد سنگ خود را که به آن "دال" یا هدف می‌گویند، در کنار خود و روبروی سه دال دسته مقابل قرار داده‌اند که حدوداً بفاصله ۱۰ الی ۲۰ متر دورتر از آنها و روبروی شان ایستاده‌اند.

6- حال هر دسته که زودتر دال‌ها (هدفها) را در زمین فرو کرده باشند برای اینکه دسته مقابل را با خبر کرده باشند، تا شروع بازی را نصیب خود کنند می‌گویند:

"دال ادسم گایل بستم" یعنی (هدف در دستم گاوها را بستم).

7-اکنون دسته‌ای که بازی را شروع می‌کند می‌بایست هر نفر یک سنگ که به وزن و اندازه توانایی جسمی او می‌باشد به طرف دال‌های دسته مقابل پرتاب نماید. 

8- البته اندازه سنگی را که به طرف دال‌ها پرتاب می‌کنند اختیاری است اما معمولاً " این سنگ ها را به اندازه دو مشت و به شکل کروی یا بیضی انتخاب کرده بسوی هدف ها پرتاب می‌نمایند.

9- بعضی مواقع ممکن است یکی از دسته‌ها، یک نفر کم داشته باشند، که در این صورت دسته مذکور حق دارد یک سنگ اضافه پرتاب نماید.

10-دسته‌ای که افرادش سنگ ها را پرتاب کرده باشند کنار می‌کشند تا افراد دسته مقابل بطرف دال‌های آنان سنگ پرتاب نمایند.

11- هر دسته اگر یک دور کامل یا یک دور غیر کامل که شرح داده خواهد شد، هر سه دال دسته مقابل را بیندازد، برنده بازی خواهد شد.

12- یک دور کامل بنا بر قرار داد اولیه معمولاً" شامل پنج "مره"  (پنج دور بازی) که یک دور کامل است، می‌باشد و به اینصورت است که:

          اگر دسته‌ای بتواند با پرتاب سنگ در یک دور بازی هر سه دال دسته مقابل را بیندازد و دسته مقابل با پرتاب سنگ نتوانسته باشد حتی یک دال از آنها را بیندازد، این خود یک «مره» (یکدور بازی) حساب می‌شود و اگر پنج بار هر سه دال دسته مقابل را به همین صورت بیندازند پنج «مره» محسوب می‌گردد که همان یک دور کامل است و این دسته برنده بازی است.

          حال ممکن است دسته مذکور با دور غیر کامل برنده ی این بازی شوند که آن عبارت است از ۱۰ «تیل» (نیم یا نصف). بنابراین هر مره دو برابر تیل است و برنده شدن در ۱۰ تیل به اینصورت است که:

اگر دسته‌ای هر سه دال حریف مقابل را انداخته باشد و حریف مقابل هم یک یا دو دال از سه دال دسته مذکور را بیندازند این دسته، برنده یک تیل می‌باشند؛ و اگر به همین صورت بازی ادامه پیدا کند بعد از برنده شدن ۱۰ تیل بازی را برده‌اند.

13- بیشتر مواقع ممکن است دسته‌ای با چند مره و چند تیل بازی را ببرد، به این صورت که مثلاً با ۲ مره و ۶ تیل، یا ۳ مره و ۴ تیل، یا ۴ مره و ۲ تیل بازی را ببرند. در هر صورت اگر یک مره تمام شود جای دو دسته عوض نمی‌شود اما اگر یک دور بازی با یک تیل تمام شود هر دو دسته محل خود را با یکدیگر عوض می‌کنند.

14- در این بازی اگر یک نفر از دسته‌ها با پرتاب سنگ یک دال از حریف مقابل را بیندازد در همان یک دور می‌بایست یک سنگ اضافه بعنوان جایزه پرتاب کند؛ و اگر دو دال از حریف مقابل انداخته باشد در همان دور می‌تواند دو سنگ دیگر پرتاب نماید.

15- اگر یک نفر از دسته‌ای به تنهائی و با بردن جایزه پرتاب سنگ هر سه دال حریف مقابل را بیندازد و حتی یک دال از دسته خودش افتاده نباشد، به یاران آن یک نفر می‌گویند:" شما مرده‌اید"

       به این معنا که در دور بعدی حق ندارید سنگی پرتاب نمائید. پس در دور بعدی آن یک نفر مقابل دسته حریف قرار می‌گیرد و می‌بایست در این دور با پرتاب سنگ و انداختن دال‌های حریف، یاران خود را زنده نماید که در اینصورت اگر یکی دو دال را انداخته باشد یاران او هم می‌توانند به طرف دال حریف مقابل سنگ پرتاب نمایند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز