کلمچا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازی کلمچا، دار توپا ، کتالا ،علی دزا، کل شیطونا، تیله یا ، هفت سنگ بالا،کنجا کنجا،دزا،گوپا،لپنگا، دارمغا،مالوکا .


کلمچ : چوبی کوتاه  و نوک تیز است،  گبه : چوب 50 سانتی

1- گبه  را  از زیر و وسط کلمچ که در روی زمین دروسط چاله 5سانتی متری است ،به طرف تیم  پرتاپ می کنند. 

2- اگر تیم  کلمچ را در هوا با دست بگیرند صاحب امتیاز می شوند.

3- اگر موفق نشوند از  نقطه که  بر روی زمین افتاده ، بازیکنان تیم  کلمچ را  به طرف گبه پرت می کنند .

4- اگر کلمچ به گبه برخورد  کند ، نفر بالایی می سوزد وهمین طور تا نفر آخرادامه می یافت .

5- در صورت برخورد نکردن کلمچ با گبه، هرجایی که کلمچ بافتد بازدن گبه به نوک آن جهش به طرف عمود  و به طرف افقی ضربه ای دیگرمی زنند.

6- این کار سه بار تکرار می شد واگر اشتباه  کند امتیازاتی از تیم کم می شود.

7-  خوردن گبه به زمین کت می شود یعنی تیم بعدا می توانست با پرتاب روی پا کلمچ رابه چاله نزدیک کنند.

 8- اگربا چرخش عمودی روی خاک بیفتد تیم  روی یک پا کلمچ را می گیرد وبه گبه نزدیک می کند.

9- اگر با چرخش افقی روی خاک بیفتد تیم  روی یک پا کلمچ را درروی سر می گیردوبه گبه نزدیک می کند و در صورت حداقل یکبار صحیح زدن از کلمچ تا چاله قدم می زنند.
             مثلا اگر مجموع قدم ها تاعدد صد برسید  آن تیم  برنده می شود وتیم دیگر بازنده تنبیه می شد.

10- دومین روش بازی کلمچا این است که به جای چاله خطی دایره ای می کشند وآن را به اصطلاح مالک می دانند و  یک تیم بادست کلمچ را گرفته و با گبه به طرف تیم دیگر پرتاب می کنند ،  آن تیم  موظف است  کلمچ را درون خط بزند وتیم مقابل  به نحوی مانع این کار می شوند و نمی گذارند درموقع حرکت کلمچ وارد خط بشود،اگر بی حرکت در خط جا بگیرد آن شخص بازنده است.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب