کبدی با یک پا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

تعادل، سرعت و چابکی

شرح بازی و سرگرمی

1- تعداد افرادی که در این بازی می توانند شرکت داشته باشند ۶ تا ۱۲ نفر می باشد.

2-  در ابتدا روی زمین یک خط می کشند. و افراد  به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و هر گروه در جای خود که مشخص کرده اند،  می ایستند.

3-  یک نفر از بازیکنان گروه اول پشت خط میانی (خطی که دوگروه را از یکدیگر جدا می کند) می ایستد.

4- بازیکن یک تیم پایش را  به صورت لی لی کرده و  به زمین تیم مقابل وارد می شود.

5- او سعی می کند به طرف بازیکنان گروه دوم برود و تیم مقابل را بگیرد و یا با دست ضربه به بدن او بزند.

6-  در صورتی که موفق به این کار شود بازیکن تیم مقابل از بازی حذف می شود.  و باید از بازی خارج شود و در مقابل بازیکنان گروه دوم باید از دسترسی او فرار کنند تا نتواند به آن ها دست بزند.

7-  بازیکن گروه اول باید به همان حالت لی لی و قبل از خسته شدن و زمین خوردن پایش به سمت گروه خود برگردد ولی اگر قبل از بازگشت و گذشتن از خط میانی، پایش به زمین بخورد از بازی حذف می شود و باید از بازی خارج شود.

8- این بازی به همین روش با بازیکن گروه دوم آغاز می شود و بازیکنان به نوبت به اجرای بازی می پردازند تا جایی که تمام بازیکنان یک تیم از بازی حدف شوند و تیم مقابل برنده بازی شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان شمالی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز