بازی سنگ چل چله را به پا

دسته : بومی محلی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱۵ سال

گردآورنده:محسن اسدزاده کارشناس فرهنگی استان خراسان رضوی

شرح بازی و سرگرمی

سنگ چل چله را به پا

این بازی به صورت انفرادی برگزار میشود به صورتی که افراد حدود ۱۰ نفر در یک خط می ایستاند ویک نفر اوستا میشود ویک هرم را در فاصله ۴۰ متری قرار میدهند .همه دستانشان را به صورتی که کف دستشان باز باشد به پشت سرشان میگیرند و اوستا با گفتن کلمه سنگ چل چله را به پا کف دست را لمس میکند به محض اینکه سنگ را در کف دست شخصی قرار داد او به طرف هرم فرار میکند وبقیه باید اورا بگیرند اگر موفق شود با تعیین اوستا یک نفر باید اورا تا نقطه شروع کولی بدهد واگر بازنده شود  برعکس

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : محسن اسدزاده