خر پشتک

خرک -جفتک چارکش

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی یکی از بازیکن‌ها خم می‌شود به نحوی که با دستانش بتواند زانوهای خود را لمس کند(خمیده و دست به زانو) و بازیکن های دیگر با خیز گرفتن از فاصله ای و با دویدن بسوی او و جفت زدن و قرار دادن هر دو دست بر پشت او طوری که با تن بازیکن خمیده برخورد نکند، از روی او می‌پرند. و در انتها سف به صورت خرک منتظر نفر بعدمی ماند. و به همین صورت این رشته حرکت می‌کند و جلو می‌رود. این بازی را یک پی دوپی و خرپشتک هم می نامند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی