روش‌های یارگیری در بازی‌ها

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که یک گروه در برابر گروهی دیگر بازی می‌کنند برای آن که اولویت بندی در بازی انجام بگیرد.شیوه‌های مختلفی وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

شیر یا خط

دو نفر استاد برای یارگیری از میان بچه‌ها انتخاب می‌شوند. آن‌ها روبه‌روی هم می‌ایستند و می‌گویند: "کی شیر می‌خواهد؟ کی شمشیر؟"

یکی از استادها شیر و دیگری شمشیر را انتخاب می‌کند. بازیکنان هم یکی یکی اعلام می‌کنند: شیر می‌خواهند یا شمشیر؟"

آنهایی که شیر را انتخاب کردند پشت استاد شیر و دیگران پشت استاد شمشیر می‌ایستند.

تر یا خشک:

بازیکنان دو نفر را به عنوان استاد انتخاب می‌کنند. آنها یک تکه سنگ یا تخته برمی‌دارند. یک طرف آن را با آب خیس می‌کنند و از یکدیگر می‌پرسند: "تر می‌خواهی یا خشک؟"

وقتی که سنگ به زمین افتاد، اگر طرف خشک بود، استادی که خشک را انتخاب کرده است، بازی را شروع می‌کند.

سر از من آخر از تو:

استادها برای یارگیری شعری را می‌خوانند و با هر کلمه‌ای که به زبان می‌آورندبا دست، به تک تک سینه‌ی بازیکنان می‌زنند، آخرین کلمه به هر کسی افتاد آن فرد به‌عنوان یار انتخاب می‌شود.

شعر:" سر از من، آخر از تو، یک نخود، دو نخود، چاری چنبر، مشک و عنبر، تازی توزی! حقا روزی".

کاشکی من گربه بودم:

این روش یارگیری هم مشابه روش" سر از من..." است، اما شعرش متفاوت است.

شعر:" کاشکی من گربه بودم، میو میو کرده بودم، یه قاپ پلو خورده بودم".

... 40، 30، 20، 10:

بچه‌ها دایره می‌ایستند یکی از آن‌ها وسط دایره می‌ایستد و در حیت خواندن با دست، به سینه‌ی تک تک بازکینان می‌زند کلمه‌ی آخر به هر بچه‌ای افتاد، او را انتخاب می‌کند.

شعر:" 10، 20،30،40،50،60،70،80،90،100" حالا که رسید به صد تا دستمال آبی بردار، پر از گلابی بردار، دار،دار، خبر دار، در خانه‌مان نگه‌دار"

آن‌مان نباران:

مشابه یارگیری‌های قبل است اما با شعری متفاوت.

شعر:" آن‌مان نباران، دو دو اسکاچی آنا مانا ک،لا،چی".کلمه آخر کلاچی را به سه قسمت می‌خوانند.

سوزن و قیچی:

روش این یارگیری هم مشابه روش قبل است تنها شعرش متفاوت است.

شعر:" سوزن و قیچی، آرد و نخودچی، بشقاب چینی، یه مرد خیکی."

کف دست- پشت دست:

بچه‌ها دور هم جمع می‌شوند یک دست خود را مشت کرده پشت سر می‌برند و همه با هم می‌گویند.

شعر:"یک، دو، سه، پالام پولوم، پی لیم" و با گفتن کلمه‌ی پی‌لیم یکباره دست‌هایشان را جلو می‌آورند. آن‌هایی که پشت دست خود را نشان داده‌اند یار یکدیگر و آنهایی که روی دست‌هایشان را نشان داده‌اند در گروه دیگر قرار می‌گیرند.

مشخصات بازی و سرگرمی
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی