امیر حسین علیمراد

فعالیت : کارگردان ، کامپوزیت

کارگردانی:
انیمیشن آموزشی تبلیغاتی برای آتش نشانی مشهد
پاس شبانه برای نیروی زمینی ارتش در سه قسمت

دستیار کارگردان:
فیلم شیر ساخته ی کانون پرورش

کامپوزیت:
فیلم صفر
بهار دوستی
فیلم

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر