مسعود ملک یاری

دسته : مترجمان
فعالیت : نویسنده ، مترجم ، ویراستار ، بازنویس ، کارگردان ، ناظر هنری

وی متولد 1359 است.

شرح بانک های اطلاعاتی

فارغالتحصیل كارشناسي سینما (گرایش فیلمنامهنویسی) از دانشگاه هنر(1378-1384)

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی (سوره. 1384- )

 • آغاز فعالیت فرهنگی و هنری از سال 1375 در مطبوعات.
 • همکاری با نشریاتی چون هفته‌نامة خانة روزنامه‌نگاران (1375)، دوست نوجوان (1379)، فصلنامة تخصصی روشنان(1378-84)، فصلنامة تخصصی بیناب، فصلنامة بامداد، کتاب ماه کودک و نوجوان( دبیر سرویس ادبیات و هنر -1384-90)، کتاب ماه ادبیات، کتاب همشهری (الف – دبیر بخش کودک و نوجوان)، دوماهنامه ی نمایش (1389-90)  و فصلنامه‌ی تخصصی پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان (1390- ) و انتشار مقالاتی در حوزة نقد و نظریة ادبیات کودک، هنر،  ادبیات و ادبیات نمایشی.
 •  
 • انتشار کمابیش70 مقاله (در حوزة نقد و نظریة ادبی)  و داستان (تألیف و ترجمه) در مطبوعات (1375- )
 • عضو هیئت مدیرة انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (1391 - 1393)
 • عضو گروه داوران فهرست و جایزة لاکپشت پرنده (1391 -  ۱۳۹۴)
 • ویراستار ماهنامة تخصصی کتاب ماه کودک و نوجوان (1388- 1390)
 • ویراستاری در نشرهای ویدا، هگمتان، قاصدک صبا، گیسا، دارکوب، پیدایش، هوپا، مرکز انیمیشن و ...
 • مشاور، سرویراستار و ویراستار نشر ویدا (1385- ۱۳۹۲)
 • سرویراستار و ویراستار مجموعه کتاب‌های تخصصی انیمیشن؛ مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن (1391- )
 • کتاب‌های منتشر شده:
 • الف. تألیف:
 • امیرارسلان نامدار (نمایشنامه /نوجوان / کانون پرورش فکری: 1392)
 • عصر گرمبندان (تصویری/ کودک/ افق: 1393)
 • لیلی کره و مجنون مربا (ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:1394 )
 • پلنگ آویزان به چوب لباسی (تصویری/ کودک / نردبان:1394 )
 •  
 • ب. ترجمة بزرگسال:
 • حلقة تعالی و تباهی (نقد ادبی) جیمز بی. هاردی ( بزرگسال /قاصدک صبا: 1388)
 • ج. ترجمة کودک و نوجوان:
 • ویرانه‌های گورلان (جنگاوران جوان. ج 1/ رمان نوجوان / جان فلنگن / افق: 1390)
 • پل آتشین (جنگاوران جوان. ج 2/ رمان نوجوان / جان فلنگن /افق: 1390)
 • سرزمین یخزده (جنگاوران جوان. ج 3/ رمان نوجوان / جان فلنگن / افق: 1391)
 • نبرد اسکاندیا (جنگاوران جوان. ج 4/ رمان نوجوان / جان فلنگن / افق: 1392)
 • جادوگر شمال (جنگاوران جوان. ج 5/ رمان نوجوان / جان فلنگن / افق: 1393)
 • خرگوش‌ها (تصویری/ همه‌سالان / شون تن / آفرینگان: 1393)
 • اریک (تصویری/ همه‌سالان / شون تن / آفرینگان: 1393)
 • زغال اختة گندیده ( مدرسة عهدبوق. ج 1/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • خوب، بد، حقه باز ( مدرسة عهدبوق. ج 3/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • سیب‌های گندیدة مبارز (مدرسة عهدبوق. ج 4/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • بزن و بکوب (مدرسة عهدبوق. ج 5/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • جایزة خانم هینی (مدرسة عهدبوق. ج 6/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • شبح مدرسة عهدبوق (مدرسة عهدبوق. ج7/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • دیدار با آقای بدعنق( مدرسة عهدبوق. ج 8/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:1393)
 • گندیده‌ترین تخم‌مرغ( مدرسة عهدبوق. ج ۱۳/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:139۵)
 • رابین‌هود و تیر نقره‌ای (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۱ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • گالیور در لی‌لی‌پوت (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۲ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • علاءالدین و غول افسانه‌ای (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۳ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • دیوید و نره‌غول (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۴ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • رابینسون کروزوئه، کشتی شکسته (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۵ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • بیوولف قهرمان (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۶ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • ویلیام تل و سیب آزادی (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۷ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • آرتور و شمشیر پادشاه (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۸ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • جیسون و سفر به انتهای جهان (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۹ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • علی‌بابا و گنج پنهان (مجموعة قصه‌های پرماجرای جهان ۱۰ / تونی بردمن / تونی دارکوب/ دارکوب ۱۳۹۴)
 • پادشاهی کلانمل (جنگاوران جوان. ج 8/ رمان نوجوان / جان فلنگن / افق: 139۵)
 • گندیده‌ترین تخم‌مرغ( مدرسة عهدبوق. ج ۱۳/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:139۵)
 • جزیرة آبل (رمان نوجوان / ویلیام استیگ/ پیدایش: ۱۳۹۵)
 • د .در دست انتشار (تألیف)
 • تفنگ اهلی (رمان نوجوان / نردبان: 139۵)
 • دنیای خیالانگیز (تئوری انیمیشن / بزرگسال) هنس بچر (مرکز انیمیشن / 139۵)
 • روزگار خوش تی وی هفت دکمه (ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:1394 )
 • کارآگاه فازمترو و راز تاریکی (ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:1394 )
 • خرس نمدار با پیژامة گورخری (ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:1394 )
 • برچسب پروفسور گوگولی مانگالا(ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • دو درجه سرما زیر دمکنی(ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • کنتور بهاری(ماجراهای خانة کوتوله با شیروانی نارنجی) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • کبوترباشی و زرافههای پرنده (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • آشغالنامه (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • آدمهای معمولی یک طبقه (داستانهای شهر روشن 1) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • چیزهای مهمی مثل موسیقی (داستانهای شهر روشن 2) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵)
 • بیرون و ماهیهای عاشق (داستانهای شهر روشن 3) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵)
 • گلاشول و خاندان پداکولیده (داستانهای شهر روشن 4) (تصویری/ کودک / نردبان:139۵)
 • گاومیش و سوسن (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • سفر مرد بیلبخند (تصویری/ کودک / نردبان:139۵ )
 • ه . در دست انتشار (ترجمه)
 • پسری که نمی‌خواست قهرمان باشد (رمان نوجوان/ دامنیک بارکر /هوپا: 139۵)
 • تحت تعقیب؛ زنده یا مرده یا هرجوری (رمان نوجوان / دامنیک بارکر / هوپا: 139۵)
 • بلارت به سفر دریایی می‌رود (رمان نوجوان / دامنیک بارکر / هوپا: 139۵)
 • دزد واقعی (رمان نوجوان / ویلیام استیگ/ پیدایش: ۱۳۹۵)
 • دومنیک (رمان نوجوان / ویلیام استیگ/ پیدایش: ۱۳۹۵)
 • راورندوم (رمان همه‌سالان / جی. آر. آر. تالکین / دارکوب: ۱۳۹۵)
 • چطور تبهکار را دستگیر کنیم (رمان کودک / مجموعة راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی (۱)/ دامنیک بارکر / فاطمی: ۱۳۹۵)
 • چطور نابغه باشیم (رمان کودک / مجموعة راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی (۲)/ دامنیک بارکر / فاطمی: ۱۳۹۵)
 • چطور آدم‌برفی زشت بسازیم (رمان کودک / مجموعة راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی (۳)/ دامنیک بارکر / فاطمی: ۱۳۹۵)
 • چطور با وایکینگ‌ها بجنگیم (رمان کودک / مجموعة راهنمای خل‌بازی‌های مکس و مالی (۴)/ دامنیک بارکر / فاطمی: ۱۳۹۵)
 • شبی با چیزهای ترسناک( مدرسة عهدبوق. ج ۱۴/ رمان نوجوان / آر. ال. استاین/ ویدا:139۵)


 

 

ثبت برخی آثار منتشر شده ( برخی کتاب‌ها و مقالات در سه بخش تألیف، ترجمه و ویرایش؛ ثبت شده در کتابخانة ملی تا بهمن 1393):

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر