سید حسن سلطانی

فعالیت : کارگردان ، پژوهشگر

دکترای هنرهای تصویری (وگیک مسکو)، کارشناسی‌ارشد نقاشی (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی نقاشی (دانشگاه هنر پردیس اصفهان)
فارغ التحصیل رتبۀ اول کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر (پردیس اصفهان)، 1368.
فارغ التحصیل رتبۀ اول کارشناسی‌ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس 1371.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر1372 تا کنون
فارغ‌التحصیل دکترای هنرهای تصویری (با گرایش انیمیشن) دانشگاه وگیک مسکو 1382.
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هنر89- 1386.
مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشتۀ نقاشی، دانشگاه هنر 88-1386.
عضو شورای انیمیشن فرهنگستان هنر ایران 88-1386
برگزاری 7نمایشگاه انفرادی.
شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور .
کارگردانی فیلم :
مجموعه انیمیشن "داستان راستان" 14قسمت 15 دقیقه ای ، انیمیشن کتاب فیلم آهوی گردن دراز
انیمیشن های تک قسمتی:( تا همیشه، صورتگر، رسول مهر،)

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر