محمدحسین ناصربخت

فعالیت : نویسنده ، بازنویس ، نمایشنامه نویس ، کارگردان ، پژوهشگر ، مشاور هنری

وی متولد كرج سال 1343 است.

شرح بانک های اطلاعاتی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
مدارک تحصیلی:
دكتراي تخصصي پژوهش هنردانشگاه تربیت مدرس1386
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر 1377
کارشناسی فنی نمایش درگرایش دکور وصحنه آرایی دانشگاه هنر1374
کاردانی ادبیات نمایشی مرکز آموزش هنر وزارت فرهنگ وارشاداسلامی1368
كتب پژوهشي :‌
 نقش پوشي درشبيه خواني- چاپ اول1378چاپ دوم1386-انتشارات نمایش
تاثيرادبيات ايران برمجالس شبيه خواني- 1386 - انتشارات پرسمان و جشنواره تئاتر ماه
صحنه ،صحنه آرایی ولباس درنمایش های سنتی-1390-انتشارات نمایش
 دفترتعزیه 3(باهمکاری داود فتحعلی بیگی)-1371- نمایش
 دفترتعزيه  8(تعزیه های زمینه اراک)1386نمایش
دفترتعزيه   9 (تعزیه های زمینه اراک)-1388-نمایش

کتب نمایشی:

"قصه گرگ گرسنه"- مجموعه نمایشنامه‌های کودک (نمایشنامه های"قصه گرگ گرسنه"، "توکا و قفسی"، "سفرهای بادبادک"، "ضایعات جنگی")- انتشارات نمایش‌ ـ 1386

"کنار ریل" - مجموعه نمایشنامه های کوتاه(کنار ریل،سلول،ملاقات،مرگ درمطبخ)-انتشارات نمایش-1387   

"چهارگانه چال میدان" - مجموعه بازی نامه های پژوهشی  (ارباب پاکروان ونوکرش ماهک خوش سیما ، کابوس های مرد مشکوک ،از دروازه دولت تا چال میدان راهی نیست وعروسی خان مظفر)-انتشارات نمایش-1392)

"حکایت مرده بی صاحب"- مجموعه نمایش های اقتباسی از هزارویک شب ( حکایت مرده بی صاحب،حکایت پند آموز بازرگان جوان وحکایت غریبه وطراران)- انتشارات افراز – 1392

"آرش وکوهستان"-کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان-1394

نمایشنامه"عطرخوش یمنی"(مجموعه مارزنگی و...)؛ انتشارات مدرسه؛ چاپ اول؛ 1379 ، چاپ دوم؛ 1380

نمایشنامه "توکا و قفس"(مجموعه گلبرگ 1)؛ انتشارات نمایش؛ 1370

نمایشنامه "ضایعات جنگی"؛‌ مجله نمایش؛شماره‌ 66؛ 1382

نمایشنامه "مرگ در مطبخ"؛ مجله نمایش؛ شماره 80؛ 1380 

و نگارش نمایشنامه‌های: "شبیه نامه ی دوازده رخ"، "سهراب جان برخیز"، "با پیاده‌ها"،"آدم ها عوض شده اند"، "نخل، چاه،‌ تنهایی"،"تازیانه وپرچم "، "حسنی و دیوها"،"قصه های بهاری(قصه های عمو نوروز وننه سرما)"، "قیچی که به دنبال کار می گشت"، "خانه برفی".‌ 

مقالات:

‌نگارش و چاپ مقاله "معرفی نسخه دیگری ازیوسف و زلیخا"؛ فصلنامه تئاتر، شماره 6 و 7 و 8 ؛ تابستان‌، پاییز‌، زمستان 1368
 نگارش و چاپ مقاله "بودن یانبودن" (‌درباره هملت‌)؛ مجله ‌سروش؛ 1370
 نگارش و چاپ مقاله "مجلس شهات قاسم ثانی"؛ ‌فصلنامه تئاتر، شماره 16؛ زمستان 1370
 نگارش و چاپ مقاله "یحیی و سیاوش در آیینه اسطوره و نمایش"؛ ‌مجله نمایش(ویژه‌نامه دهمین جشنواره تئاتر فجر)؛ 1370
 نگارش و چاپ مقاله "نمایش سنتی و یازدهمین جشنواره تئاتر فجر"؛ ‌کتاب پویه؛ 1371
 نگارش و چاپ مقاله "هزار و یک شب یکی از منابع قصص تخت‌حوضی"؛ ویژه‌نامه جشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی؛ 1372
 نگارش و چاپ مقاله "پرده‌های درویش"؛ فصلنامه هنر، شماره 35 ؛ بهار 1377
 نگارش و چاپ مقاله "شبیه‌خوانی، نمایش مقدس"‌ فصلنامه تئاتر، شماره 21 و 20 ؛ پاییز‌، زمستان 1378
 نگارش و چاپ مقاله "رقص‌های آیینی و نمایشی هند" (با همکاری وفا امان‌الهی)؛ نشریه هنرنامه، شماره 5 ؛ زمستان 1378
 نگارش و چاپ مقاله "تعزیه ، هنردینی" (‌مقایسه میان تعزیه و نمایش‌های قرون وسطایی‌)؛ ‌مجله نمایش، شماره 26 و 27 ؛ فروردین و اردیبهشت 1379
 نگارش و چاپ مقاله  "معرفی اجمالی پروژه اصول و قواعد نقش‌پوشی درشبیه خوانی و‌...‌"؛ روزنامه اطلاعات شماره 21892 ؛ 5/2/1379
 نگارش و چاپ مقاله "کارکردها و وظایف شبیه گردان" (زیر نظر دکتر مجتبی انصاری)؛‌ فصلنامه تئاتر، شماره 13 و 14؛ زمستان 1380 و بهار 1381
 نگارش و چاپ مقاله "نگاهی به یک نمایشنامه" ( بررسی نمایشنامه مارا - ساد اثرپیتروایس )؛ مجله نمایش،‌ شماره ‌ 56 ؛ 1381 ‌
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه کاشان"‌ (‌همایش تعزیه کاشان )؛ مجله نمایش شماره 51 ؛‌ 1381
 نگارش و چاپ مقاله" کارکردها و وظایف شبیه گردان"؛ ‌فصلنامه تئاتر، شماره 29و30 ؛ زمستان 1380 و بهار 1381
 نگارش و چاپ مقاله "تاثیر اساطیر ایرانی بر نمایش‌(‌شبیه خوانی‌)‌"‌ (با همکاری دکترمحمود طاووسی)؛‌ فصلنامه تئاتر، شماره 18 و 19؛ بهار و تابستان 1382
 نگارش و چاپ مقاله "تاثیر فرهنگ و هنر ایران در هنرهای نمایشی غرب" (با همکاری دکتر محمد رضا پورجعفر)؛ فصلنامه پل فیروزه، شماره دهم؛ زمستان
 نگارش و چاپ مقاله "تعزیه و اسطوره"‌(‌گفتگو با پل فیروزه‌، همراه با داود فتحعلی بیگی و دکتر جلال ستاری)؛ فصلنامه پل فیروزه شماره 7 ؛ بهار 1384
 نگارش مقاله " خشونت در تئاتر ایران"(فصلنامه تئاتر ویژه نمایش‌های ایرانی)؛ 1387
 نگارش مقاله "نمادها و نشانه‌ها در نقل ایرانی"(همایش بین‌المللی نمایش‌های آئینی ـ سنتی)؛ 1386
 نگارش مقاله "نمادها و نشانه‌ها در شبیه‌خوانی" (نشریه هنرنامه دانشگاه هنر)؛ 1386
 نگارش نقد تئاتر در نشریات سروش، نمایش،‌ فضیلت و... از 1370
 نگارش مقاله "شعرکهن پارسی درمجالس تعزیه"؛ (چاپ نشده است)
 نگارش مقاله "تعزیه نمایش اساطیری‌"؛ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان،1386"نقالی در دوران صفویه" - مجموعه مقالات نمایشی همایشی اصفهان فرهنگستان هنر1386 

"نمایش سنتی‌، نمایش ملی‌، تئاتر ملی" - مجموعه مقالات همایش سمینار پژوهشی تئاترملی ،انتشارات نمایش 1385

 چاپ در مجموعه مقالات نمایشی همایشی اصفهان فاهنگستان هنر1386
 نگارش مقاله "اندیشه عرفانی و نمادها درشبیه خوانی"؛ (چاپ نشده است)
 نگارش مقاله "اندیشه اساطیری درمجالس شبیه تعزیه‌"؛ (چاپ نشده است)
 نگارش مقاله "تاثیر ساختار و الگوهای موجود درقصص ایرانی بر تعزیه‌"؛ (چاپ نشده است)
 نگارش مقاله "تاثیر ادبیات ایران بر شکل گیری نقش‌ها درمجالس حماسی تعزیه"؛ پژوهشناه ادبیت دانشگاه شهیدبهشتی،1387
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه سبزوار" (‌تعزیه درسبزوار‌)؛ ‌مجله نمایش، شماره(؟)؛ 1376
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه آمل" (‌سوگواره تعزیه مازندران‌)؛ ‌مجله نمایش، شماره(؟)؛ 1376
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه زواره" (‌همایش تعزیه زواره‌)؛ مجله نمایش، شماره(؟)؛ 1380
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه کره" (‌سفرگروه تعزیه به کره جنوبی‌)؛ مجله نمایش، شماره(؟)؛ 1382
 نگارش و چاپ‌ "سفرنامه ایتالیا" (‌سفرگروه نمایش آنتیگون به رم‌)؛ مجله نمایش، شماره(؟)؛ 1378
و...

فعالیت های آموزشی:

تدریس تئاتر در دانشکده سینما تئاتردانشگاه هنر، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگا‌ه‌های آزاد تهران مرکز، اراک، تنکابن، بوشهر؛‌  مجتمع آموزش عالی سوره تهران و نبی اکرم تبریز از سال1389تا کنون برای دروس: نمایش درایران،آشنایی با تعزیه،شیوه های نمایش درایران، اجرای کارگاهی نمایش های ایرانی، مبانی دکور و صحنه آرایی، کارگاه نمایشنامه نویسی،مبانی نظری نقد درادبیات نمایشی، جنبه های نمایشی درادبیات فارسی، ادبیات نمایشی درآسیا، نمایش درشرق 

و راهنمایی ،مشاوره وداوری پروژه‌های دانشجویی دوره کاردانی‌، کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1388تا کنون

آموزش تئاتر‌(‌اصول ومبانی نمایش، کارگاه نمایشنامه نویسی و تاریخ نمایش ایران وجهان، آشنایی با تعزیه نمایش های آیینی وسنتی ) دراستان‌ها (‌ایلام‌، سمنان‌، فارس، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد‌، خوزستان) به عنوان مدرس اعزامی از مرکز هنرهای نمایشی وسایر نهادهای فرهنگی؛ 1394 – 1375
 آموزش درس آشنایی با طراحی صحنه در کلاس‌های اداره برنامه تئاتر؛ 1378

 اجراها ی نمایشی:

1-بازیگری ،نمایشنامه نویسی وکارگردانی

 بازی در نمایش"پسری به رنگ شب" به کارگردانی گروهی؛ کرج؛ 1360
 بازی در نمایش"یکشنبه سیاه" به کارگردانی گروهی؛ کرج؛ 1360
 بازی در نمایش"پشت شیشه‌ها" نوشته"محمد چرم‌شیر" به کارگردانی گروهی؛ تهران،‌ فرهنگسرای نیاوران؛ 1367
 بازی و دستیار کارگردان در نمایش"مضحکه پهلوان و پری" نوشته و کارگردانی"حسن فتحی"؛ تهران، تالار هنر؛ 1369
 بازی و دستیار کارگردان در نمایش "میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی" نوشته و کارگردانی" داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار محراب؛ 1370
 بازی در نمایش "کلوخ" به کارگردانی"علی یعقوب‌زاده"؛ تهران،‌ دانشکده سینما تئاتر؛ 1371
 نگارش و بازی در نمایش‌"موش‌ها و گربه‌ها" به کارگردانی"مجید تابع بردبار"؛ کرج؛ 1361 ـ 1357
 نگارش نمایشنامه"توکا و قفس" به کارگردانی"یوسف آشوری"؛ گیلان، نخستین جشنواره گلریزان جوان؛ 1370
 نگارش نمایشنامه"مواظب کلاهت باش" ‌به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار محراب؛ 1375
 نگارش، کارگردانی نمایش"قصه گرگ گرسنه"؛ تهران، تالار هنر؛ ١٣٧٩ یازدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ 1380
 نگارش، کارگردانی نمایش"حکایت مرده بی‌صاحب"؛ تهران، فرهنگسرای اندیشه؛ ١٣٨١
 نگارش نمایشنامه"مرگ در مطبخ" به کارگردانی"حدیث حسن بیگی"؛ ابهر و شهرهای مختلف؛ 1381
 نگارش نمایشنامه"ضایعات جنگی" به کارگردانی"مجید میرزایی"؛ اراک، مشهد(جشنواره دفاع مقدس)و شهرهای دیگر؛ 1382
 نگارش نمایشنامه "قصه بزبزک‌ها" به کارگردانی"پیمان شریعتی"؛ تهران، تالار هنر؛‌ 1382
 نگارش  نمایش"قصه گرگ و بزغاله" به کارگردانی گروهی؛ تهران، تالار الفبا؛ 1383
 نگارش و کارگردانی نمایش"ارباب پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما"؛ تهران، تالارمولوی؛ ١٣٨۴
 نگارش،گارگردانی نمایش" حسنی ودیوها "،تهران تالار هنر،1389

نگارش نمایشنامه "آرش وکوهستان" به کارگردانی افسانه زمانی ،مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،1390

نگارش وکارگردانی نمایش عروسی خان مظفر، تهران-تالارسنگلج،1392

و...

2-طراحی صحنه ولباس:

طراح صحنه و لباس نمایش "مواظب کلاهت باش" ‌به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار محراب؛ 1375
 طراح صحنه و لباس نمایش "قصه گرگ گرسنه"؛ تهران، تالار هنر؛ ١٣٧٩ یازدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ 1380
 طراح صحنه و لباس نمایش "حکایت مرده بی‌صاحب"؛ تهران، فرهنگسرای اندیشه؛ ١٣٨١
 طراح صحنه و عروسک نمایش"قصه باغ زالزالک" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٧3
 طراح صحنه و لباس نمایش "راز عروسک" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تئاتر شهر، تالارچهارسو؛ 1374
 طراح صحنه ولباس نمایش "تخت وخنجر"‌ به کارگردانی" داود فتحعلی‌بیگی"؛‌تهران، تالارسنگلج؛ ١٣76
 طراح صحنه و لباس نمایش "نمایش ممنوع" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٧٧
 طراح صحنه و لباس نمایش "‌پهلوان‌ و نوبهار" به کارگردانی "وحید ترحمی مقدم"؛ تهران، تالار فارابی؛ ١٣78

 طراحی صحنه و لباس "قصه بزبزک‌ها" به کارگردانی "پیمان شریعتی"؛ تهران، تالار هنر؛‌ 1382

طراحی صحنه و لباس در نمایش "قصه گرگ و بزغاله" به کارگردانی گروهی؛ تهران، تالار الفبا؛ 1383

طراح صحنه و لباس نمایش "ارباب پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما"؛ تهران، تالارمولوی؛ ١٣٨۴
 طراح صحنه و لباس نمایش "یوسف و زلیخا"(زلیخا نامه) ‌به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار اندیشه؛ ١٣٨٢
 طراح صحنه و لباس نمایش "این غرفه از بهشت"به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ ١٣٨٣
 ٍطراح صحنه و لباس نمایش "کل ووی" به کارگردانی"وحید ترحمی‌مقدم"؛ تهران، تالار اندیشه؛ ١٣٨۴
 طراح صحنه و لباس نمایش "جاده‌ای به سوی کعبه" به کارگردانی"سعیده آجربندیان"؛ تهران، خانه نمایش؛ ١٣٨۵
 طراح صحنه نمایش "غروب مضحک صمصام میرزا" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٨۵
 طراحی لباس "بیژن ومنیژه""به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛1388

طراحی صحنه و لباس"شهرآشوب" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛1390

طراحی صحنه و لباس نمایش "حسنی ودیوها "،تهران تالار هنر،1389

طراحی صحنه و لباس نمایش  گعروسی خان مظفر"، تهران-تالارسنگلج،1392

طراحی صحنه و لباس "انسانم آرزوست" به کارگردانی "داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1395
کارشناس و مدیر تولید دو فیلم مستند"تمرین آخر" و"تعزیه" به کارگردانی"ناصر تقوایی"؛ 1383

شرکت در مجامع علمی وهنری:

 سخنرانی با عنوان‌"نمادها و نشانه‌ها در تعزیه" در ‌نشست‌های پژوهشی نخستین همایش سراسری آیین عاشورایی تهران، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1383
 سخنرانی با عنوان‌"ویژگی‌های نمایش تعزیه شهادت امام حسین‌(‌ع‌)‌" در نخستین همایش سراسری پژوهش تعزیه، قم،‌ حوزه هنری سازمان تبلیغات؛ ‌1384
 سخنرانی با عنوان‌"تاثیرشیوه‌های گوناگون نقالی بر تعزیه" در همایش موسیقی تعزیه،‌ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری؛ 1384 سخنرانی با عنوان‌"نقالی در دوران صفویه" در همایش مکتب اصفهان برگزار شده توسط ‌‌فرهنگستان هنر، تهران‌، دانشگاه تهران؛ 1385 چاپ در مجموعه مقالات نمایشی همایشی اصفهان فاهنگستان هنر1386
 سخنرانی با عنوان‌"نمایش سنتی‌، نمایش ملی‌، تئاتر ملی" در سمینار پژوهشی تئاترملی؛ ‌ ‌تهران، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه تهران؛ 1385 چاپ در مجموعه مقالات همایشی،انتشارات نمایش 1385
 سخنرانی پیرامون "شبیه خوانی" در همایش تعزیه‌خوانان دانش‌آموز؛ زنجان؛ ‌1381
 سخنرانی با عنوان‌ "اصول و قواعد بازیگری در شبیه خوانی" در همایش تعزیه زواره؛ 1380،‌ همایش تعزیه تفرش؛‌ 1382
 شرکت در مراسم بازگشایی کلوسئوم ـ رم با گروه نمایش آنتیگون؛ 1999
 شرکت در اجلاس کانون‌ جهانی منتقدان تئاتر ـ کره جنوبی، سئول؛ 1385 ـ 2006 میلادی
 شرکت در اجلاس کانون جهانی منتقدان تئاتر ـ بلغارستان، صوفیا؛ 1387 ـ 2008 میلادی
 شرکت در مراسم اهدای جایزه تئاتر اروپا یونان ـ ستالونیکی؛ 1387 ـ 2008 میلادی
 سرپرستی گروه تعزیه حر در جشنواره بین‌المللی شهر سوانگ کره جنوبی ـ 1382 ـ 2003 میلادی
 بررسی متون کمدی موجود در آرشیو شهربانی جهت یافتن رد پاهای مجالس تقلید(با همکاری محمد‌رضا خزائی)؛ 1370
 تصحیح‌، بازنویسی‌، تنظیم و جمع‌آوری حدود 100 نسخه از مجالس گوناگون شبیه‌خوانی (‌‌همگی در آرشیو کانون نمایش‌های سنتی موجود است)؛ از سال 1368 تا 1372
 و...

عضویت درانجمن ها وشوراهای تخصصی ودبیری جشنواره ها:

عضوكانون هاي ملي وجهاني منتقدان 

عضو کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر

عضو شورای کانون نمایش‌های سنتی و آیینی
 عضو شورای تخصصی هنرهای نمایش پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی 1386
عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذار جشنواره‌های نمایش‌های سنتی و آیینی از دوره سوم تا هفدهم
 عضو شورای تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران؛ 1387
 عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران؛ 1386 – 1385
عضو کمیته ثبت تعزیه در یونسکو به عنوان میراث معنوی ایرانیان
عضویت در هیأت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر در دو دوره؛ 1379 ـ 1381 و 1385 ‌ـ 1387
عضویت در هیأت داوران کانون ملی منتقدان تئاتر در شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

سردبيرمجله نمايش ازسال 1386تا1389

سردبیر مهمان فصلنامه تئاتر ویژه نمایش‌های ایرانی؛ 1387

دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی ـ سنتی؛ 1386
دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی ـ سنتی،1388

قائم مقام دبیر دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای‌(‌آسیایی‌) آئینی و سنتی ‌مهر؛ 1382

قائم مقام دبیر دوره های پانزدهم،شانزدهم وهفدهم جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی ـ سنتی(1390،1392 ،1394)

و... 

مسئولیت های اجرایی:

مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی ازسال 1378 تا 1383
 مدیر دفتر پژوهش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی از 1386تا1389

مدیر واحد هماهنگی تئاتر استان ها اداره کل هنرهای نمایشی از1389تا1390

مشاور پژوهشی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از1390

پژوهشگر کانون نمایش‌های سنتی و آیینی از سال 1368 تا 1375
 کارشناسی تئاتر شهرستان‌های مرکز هنرهای نمایشی از سال 1375 تا 1378

داوری ها ومسئولیت های اجرایی درجشنواره ها:

 کارشناس و مدرس نمایش‌های سنتی در سوگواره‌های مازندران، چهارمحال بختیاری، سبزوار؛ 1377 - 1376
 کارشناس و منتقد ‌جلسات آموزشی نقد حضوری درجشنواره تئاتردانشجویی؛ 1377
 عضو هیئت‌های بازخوانی و بازبینی نمایش‌های داوطلب شرکت درجشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی درسال‌های 1370 تا 1382

 داور جشنواره استانی و منطقه‌ای طی سال‌های 1374 تا 1391
 داوری و کارشناسی سوگواره‌های تعزیه استان مازندران و قم و شهرهای سبزوار و شهرکرد
 عضو هیأت داوران بخش خیابانی جشنواره تئاتر ماه؛ 1386
 عضو هیأت داوران بخش تولید متون بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
 عضو هیأت داوران بخش نمایشنامه‌نویسی تولیدات حوزه هنری؛ 1387
 عضو هیأت انتخاب جشنواره تئاتر مقاومت؛ 1387
 عضو هیأت انتخاب متون جشنواره تئاتر استانی تهران؛‌ 1387
 مسئول ستاد خبری ششمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس؛ 1378
 مسئول کمیته روابط عمومی جشنواره تئاتر مهر؛ 1378
 مسئول کمیته روابط عمومی دوره‌های هشتم‌، نهم و دهم جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی
 ‌مسئول کمیته روابط عمومی دوره‌های هجدهم‌، نوزدهم‌، بیستم‌، بیست و یکم و بیست و دوم جشنواره تئاتر فجر
 مسئول کمیته روابط عمومی دوره‌های نهم‌، دهم‌، یازدهم و دوازدهم جشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی
 مسئول کمیته انتشارات جشنواره تئاتر رضوی؛ 1386 – 1387
 مسئول کمیته انتشارات و آئینی و تعزیه همایش عاشوراییان؛ 1387
 مسئول کمیته انتشارات و بخش تولید متون نمایشنامه‌خوانی و پژوهشی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؛ 1387

و... 
 مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات : ـ انتخاب به عنوان پژوهشگر فرهنگی سال، به خاطر پژوهش "اصول و قواعد بازیگری (نقش پوشی) در شبیه خوانی"‌، ۱٣٧٨
‌ـ دریافت جایزه نمایشنامه برگزیده از جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان زاهدان برای نمایشنامه"قصه گرگ گرسنه"؛ ۱٣٨٠
ـ دریافت جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی در بخش پژوهش های اساتید جشنواره تئاتر دانشگاهی سال ۱٣٩٢