محمدجعفرسلیم زاده

فعالیت : کارگردان

متولد 1350 تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور
فوق لیسانس گرافیک ازدانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی دکتری پژوهش هنر در دانشگاه هنر اصفهان
بیست سال فعالیت حرفه ای در زمینه انیمیشن و تصویرگری کتاب ومجلات
طراح فضاوشخصیت ولی اوت چندین سریال وفیلم انیمیشن
کارگردانی دوفیلم کوتاه بانامهای« هدیه ای برای فاطمه» و«پرنده سخنگو»

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر