تاثیر تحصیلات والدین در میزان مشارکت اعضاء دختر نوجوان مرکز ٣٧ در فعالیت کتابخوانی

نویسنده : پارمیس زند

پژوهش اعضاء مرکز 37 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران


بی سوادی، ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعــــــی و
فرهنگی و بی نظمی ها و آسیب های مادی و روحی و روانی در اکثر کشورهای
جهان سوم است . بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بـی سوادی و کم
سوادی گر چه مسئله ی حاد کشورهای جهان سوم است ، ولی مشکل جدید
کشورهای پیشرفته ی صنعتی نیز هست و در تمام جوامع شاهد این موضوع هستیم
که باید بین سطح سواد و تحصیلات و پیگیری آن ها در وضع فعالیت اعضا
رابطه ی مستقیم وجود دارد و پاسخ این سوال واضح است که چگونه والدین
بی سواد می توانند به خوبی مشوق و راهنمایی برای فرزندانشان در راه کسب
علم و دانش وکشف وپرورش استعدادهای دیگر باشند ؟

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی میزان تاثیر تحصیلات والدین بر
فعالیت اعضا
سال انتشار : ۱٣٩۴