مولانای قصه گو

دسته : ادبیات
نویسنده : محمدرضا رستم پور
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چکیده:
قصه به عنوان یک ابزار مهم تربیتی مورد توجه بسیاری از بزرگان بوده و حتی قرآن هم در بسیاری از موارد برای انتقال اهداف انسان سازی و تربیتی خود از قصه بهره جسته و قصه های بسیاری را در می توان در قرآن و در آثار شاعران و نویسندگان و مورخان به نام دید از این رو در این مقاله سعی شده به انتخاب هنر قصه و قصه گویی در مثنوی معنوی پرداخته شود
کلمات کلیدی
قصه ، مثنوی ،روایت ،تربیت

مشخصات مقاله
موضوع : مولانای قصه گو
( نگاهی به قصه و قصه گویی در مثنوی مولانا
سال انتشار : ۱٣٩۵