بررسی رشد اجتماعی و تعلیم و تربیت غیر رسمی کودکان در کانون مراکز شهری استان ایلام

نویسنده : معصومه سهیل بیگی
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی رشد اجتماعی و تربیتی کودکان در کانون پرورش فکری مراکز شهری استان ایلام
می پردازد . تحقیق از نوع کتابخانه ای و توصیفی است .در این تحقیق تعاریفی از رشد اجتماعی و تربیتی از زبان روانشناسان و محققان مختلف بیان شده است . پپیشینه ی نظری و تجربی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های رشد تربیتی در کودکان عنوان شده است .بیان عوامل موثردر رشد تربیتی و آثار رشد تعلیمی و تربیتی غیر رسمی در کودکان نیر در ادامه آمده است . در سال های اخیر ، تحقیقات تعیین کننده ای در باره تعلیم و تربیت شده است که هر چند به ابعاد غیر درسی پرداخته ، در عمل تاثیری شگفت بر پیشرفت درسی و رشد همه جانبه ی شخصیت دانش آموزان داشته است .نتایج تحقیق نشان داد شاخصه های رشد تربیتی عبارتند از استقلال در انجام امور زندگی خود ، مسئولیت پذیری نسبت به نقش ها و تکالیفی که در کانون پرورشی فکری در حوزه (فرهنگی ،هنری ، وادبی ) به آنها محول می شود ، سازگاری با اجتماع و همکاری با دیگراعضا، امیدواری به آینده و آینده نگری و پیش بینی اتفاق هایی در آینده و میانه روی و روحیه ی شاد و شوخ طبع و تحمل برخی موقعیت های نامطلوب بخصوص در مسابقات وعوامل بسیار زیادی دیگری بر تعلیم و تربیت کودکان تاثیر دارند. اما همانطور که قبل از مدرسه خانواده مهمترین اثر را دارد ، کانون به عنوان یک ارگان و تکمیل کننده بعضی خلا ء ها در سنین کودکی ،پایگاه موثری بر رشد اجتماعی و تعلیم و تربیت غیر رسمی بچه ها و کودکان است . در واقع تعلیم و تربیت غیر رسمی با ایجاد تقویت و نگرش و مهارت فرا گیرای ، امکان وصول به خوشبختی را در حال و آینده برای آنان فراهم می سازد .
واژگان کلیدی : رشد اجتماعی ، کودکان، کانون پرورش فکری،تعلیم و تربیت

« معصومه سهیل بیگی- مربی ادبی»


مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۵