چگونه توانستم اعضای نوجوان پسر مرکز نور را جذب و نگهداری کنم؟

جذب اعضای نوجوان پسر در مراکز فرهنگی هنری کانون

نوجوانان يكي از گروه‌هاي سني حساس و قابل توجه از جهت تعليم و تربيت جامعه به شمار مي‌آيند. جهت دادن مثبت و يا منفي در اين گروه سني نسبت به مسائل اخلاقي، آموزشي، اجتماعي و ... از ساير گروه‌هاي سني حساس‌تر است در واقع اين گروه سني به جهت شرايط حساس بلوغ و ويژگي‌هاي روان شناختي اين گروه سني قرار گرفتن آنها در مسير و جهت منفي به راحتي صورت گرفته و كوچك‌ترين قصور در امر تعليم و تربيت و آموزش اين گروه سني مي‌تواند عواقبي چشمگيري براي جامعه و خود نوجوان كه در آينده نيروهاي انساني بزرگسال كشور را مي‌سازند به دنبال داشته باشد. بنابراين تمامي افراد و سازمان‌هاي صاحب اختيار در امر تعليم و تربيت اين گروه سني بايد دقت كافي و وافي را در برنامه‌ريزي براي اين گروه سني داشته باشند . يكي از سازمان‌ها كه با ظرافتي خاص و نگاهي باريك بينانه و با تمام توان نيروهاي خود در جهت شكوفايي خلاقيت و استعداد كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم فعاليت مي‌كند كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي‌باشد.
پژوهش حاضر كه با عنوان «چگونه توانستم اعضاي نوجوانان پسر مركز نور را جذب و نگهداري كنم؟» انجام شده است. در اين پژوهش اعضاي نوجوان پسر حاضر در مركز كه در حدود 12-8 نفر بودند به روش نمونه‌برداري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار استفاده شده در اين پژوهش جهت جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است، روش مصاحبه آزاد از اعضاي نوجوان پسر مركز مي‌باشد كه اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها و پرسش باز و آزاد در فعاليت بحث آزاد مركز جمع‌آوري شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه:
نبودن امكاناتي چون رايانه (جهت بازي و كارهاي رايانه‌اي)، عدم داشتن فعاليت ورزشي و تيم ورزشي در مركز، مناسب نبودن فضا براي نوجوانان (داشتن مكاني جدا از كودكان) و هم‌چنين ميزها و صندلي‌هاي مركز، بچه‌گانه بودن فعاليت‌هاي كانون از دلايل مهم و موانع جذب و نگهداري اعضاي نوجوان پسر مركز نور به شمار مي‌آيد.
و هم‌چنين افزايش فعاليت‌هايي چون: بردن اعضا به اردو، پخش موسيقي در حين انجام فعاليت در مركز، انجام بازي و سرگرمي متناسب با اين گروه سني، در نظر گرفتن جايزه و تشويق اعضا فعال، تماس و مكاتبه با اعضا در طول سال، و داشتن يك تيم ورزشي مشخص براي مركز چون فوتبال مي‌تواند راهي جهت افزايش جذب و نگهداري اعضاي نوجوان پسر مركز به شمار بيايد.

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه توانستم اعضای نوجوان پسر مرکز نور را جذب و نگهداری کنم؟
سال انتشار : ۱٣٩٠