بررسی تاثیر فعالیت های ترویج کتاب خوانی اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه

دسته : ادبیات
نویسنده : روشنک ایلانلو ، حمید قاضی زاده
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فعالیت های ترویج کتاب خوانی اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه انجام گرفته است .

شرح مقاله

چکیده :

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فعالیت های ترویج کتاب خوانی اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه انجام گرفته است .

روش شناسی : نوع پژوهش در این تحقیق کاربردی وروش آن پیمایشی می باشد.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد طی دو بخش سوالات تخصصی فعالیت های ترویج کتاب خوانی وسوالات استاندارد انگیزه مطالعه MRQاستفاده شده است.جامعه ی تحقیق 400نفر از نوجوانان 20کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهر تهران است که در این مراکز عضو بودند.

یافته ها : یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از میان 11فعالیت ترویج کتابخوانی ،فعالیت معرفی کتاب با کسب رتبه 55/4 بیشترین تاثیررا در علاقمندی اعضای نوجوان به مطالعه وفعالیت کارگاه داستان با کسب رتبه ی 75/2کمترین نقش را در علاقمندی اعضای نوجوان به کتاب خوانی ایفا کردند.

بحث ونتیجه گیری : با توجه به اینکه برنامه های موجود در زمینه فعالیت های ترویج کتابخوانی به اعضای نوجوان کمرنگ است ،لذا داشتن شیوه های نوین وکاربرد ماهرانه فنون کتاب خوانی توسط مربیان وکارشناسان محترم می تواند گام موثری در نهادینه کردن علاقه به مطالعه در کودکان ونوجوانان داشته باشد .

واژه های کلیدی 

ترویج کتاب خوانی ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ،مطالعه .مشخصات مقاله
موضوع : تاثیر فعالیت کتابخوانی در افزایش میزان انگیزه مطالعه بر اعضای نوجوان
سال انتشار : ۱٣٩٧