محمود کیانوش - شاعر کودک و نوجوان

دسته : ادبیات
نویسنده : لیلا خلقت پرور - مربی ادبی کانون پرورش فکری - استان گیلان
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا

نگارنده به معرفی محمود کیانوش و ویژگی های شعری او می پردازد و با نمونه اشعاری استفاده از صور خیال در اشعار او را بیشتر می نمایاند .

شرح مقاله

محمود کيانوش

 شاعرکودک و نوجوان

 

  نام کیانوش قطعاً برای بیشتر کودکان این سرزمین نامی آشناست. اکثر کودکان و نوجوانان ایران زمین، شعرهای او را خوانده یا شنیدهاند. لذا اورا میتوان یکی از طلایهداران و پیشگامان شعر کودک در ایران دانست. کیانوش از معدود شاعرانی است که در سرایش شعر، به ساختار شعر بیشتر توجه داشته است. بههمین دلیل شعرهای او فنیترو ساختاریتراز دیگر شاعران کودک به نظر میرسد. و شاید علت تأثیرپذیری شاعران دیگر از او به همین خاطر باشد. اما در این مبحث برآنیم که صور خیال در اشعارکودکانهی وی را مورد بررسی قرار دهیم. اساساً صور خیال در شعر نقش فراوانی دارد و از آنجاییکه کیانوش به ساختار شعر بیش از هر شاعر کودک دیگری توجه داشته است و به فنی بودن شعر کودک می اندیشد،قطعاً صور خیال در شعر او بیشترین کاربرد را داراست. تشبیه، استعاره و تشخیص که صورتهای خیال را تشکیل میدهد، در شعر کیانوش فراوان یافت میشود؛ به ویژه تشخیص یا جاندارانگاری که از خصیصههای مهم شعر کودک و شعر کیانوش میباشند. لذاسعیمان بر این است که با ذکر نمونههایی صورتهای تشکیل دهندهی خیال را در شعر این شاعر بررسی نماییم.

تشبیه

  تشبیه یا همانندی در شعر کیانوش از جایگاه خاصی برخوردار است و این شاعر تلاش کرده است، ذهن کودک را با تشبیه آشناتر سازد که به کارگیری این عنصر خیال، موجب خیالانگیزی شعرش شده است.تشبیه اساساً به دو گونهی تشبیه گسترده و تشبیه فشرده دستهبندی شده است که در تشبیه گسترده ادات تشبیه و وجه شبه و یا یکی از آن دو را میتوان یافت، ولی در تشبیه فشرده، ادات تشبیه و وجه شبه حذف  میباشد.در این تشبیه نهایت ایجاز رعایت شده است که بلیغترین نوع تشبیه است و به استعاره بسیار نزدیک میباشد و اینک نمونهایاز تشبیه:

  دو گوی کوچکاند / این چشمهای ما  / آب آیینهای است پهناور/ صورت آسمان در آن پیداست

  کیانوش چشم را به دو گوی کوچک و آب را به آیینه تشبیه کرده است که وجه شبه هرکدام به ترتیب گردی و سیاهی و صافی و پاکی میتواند باشد.

استعاره

  پس از تشبیه، استعاره نیز در شعر کیانوش کاربردفراوانی دارد و این شاعر به خیالانگیزتر کردن شعرش به استعاره روی آورده است. دراینجا نمونههایی از استعارهی مصوحه و استعارهی مکنیه را جهت اطلاع ذکر میکنیم.

*استعارهی مصرحه

گرد و طلا ونقره

آراسته جهاندرا (1)

بگستر بر زمین فرش زمرد

بریز الماستر درجویباران (2)    

بچهی خورشید را

به مهر بیدارکن (3)

  همانطور که میدانیم، گردطلا و نقره از نور خورشید، فرش زمرد استعاره از سبزه والماستر استعاره ازآب باران میباشد.

*استعاره ی مکنیه

خستگی را میتکاند

پنجهی افسونگر شب(3)

دست دریا به گردن خشکی

سینهریز صدف میآویزد (4)

پنجهی شب، دست دریا و گردن خشکی استعارهی مکنیه میباشد.

تشخیص(جاندارانگاری)

  تشخیص یا جاندارانگاری، یکی دیگر از عناصرسازندهی خیال، در شعر کیانوش بهشمار میآید. شاید بتوان گفت، تشخیص بیشترین کاربرد را در شعر کیانوش دارد و تقریباً در همهی شعرهایش جاندارانگاری را میتوانیم بهوضوح ببینیم.

  البته ناگفته نماند که از مهمترین خصیصههای شعر کودک این است که هر چیز بیجان برای کودک جاندار فرض میشود. کودکان با جاندارانگاری انس و الفتی دیرینه دارند و عموماً در صحبت کردن و بازی کردن آنان جاندارانگاری را میبینیم.

و اینک نمونههایی از صنعت تشخیص در شعر کیانوش:

 پیشی جانم نبینم

 ساکت نشستهام

از نگاهت میفهمم

که خیلی خستهای باز (6)        

بر تو کشتزارمن سلام!

مهربان، مراببخش، دیر آمدم

راه دور بود... (7)

 

منابع :

 بچههای جهان، ص 65

بچههای جهان، ص188

زبان چیزها، ص46

بچههای جهان، ص29

بچههای جهان، ص151

طوطی سبزهندی، ص 10

بچههای جهان، ص10      

                                                 ليلا خلقت پرور مربي ادبي

 

 

 

مشخصات مقاله
موضوع : ادبی
سال انتشار : ۱٣٩۵