اسطوره،نظام و نشانه

مجله روشنان -دفتر ششم

دسته : ادبیات
نویسنده : محمد قربانی گلشن آزاد
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر ششم مجله روشنان- صفحه 42تا 51چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

شرح مقاله

اسطوره عبارت است از روايت يا جلو هاي نمادين دربارة ايزدان،

فرشتگان، موجودات فو قطبيعي و به طور كلي جها نشناختي كه

يك قوم به منظور تفسير خود از هستي به كار م يبندند؛ اسطوره

سرگذشتي راست و مقدس است كه در زماني ازل ي رخ داده و به

گون هاي نمادين، تخيلي و وه مانگيز م يگويد كه چگونه چيزي پديد

آمده، هستي دارد، يا از ميان خواهد رفت.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۶