سخن سر دبیر

مجله روشنان -دفتر پنجم- سرمقاله

نویسنده : خسرو آقایاری
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﻛﻪ ﻣﺮﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻮدﻛﻲ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ دوره های ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ به ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮمی‌شود ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ در ﺳﻮژﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨۶