کودکان معاصر و مهارت های زیستن

مجله روشنان - دفتر چهارم -صفحه ٣٢ تا ۴٣

دسته : ادبیات
نویسنده : طاهر فتحی
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎیین ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻴﻄﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ.

شرح مقاله

نگرانی‌های ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﻣﻮﺟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، کاملاً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ به‌ویژه ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ می‌کند، ﺻﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ می‌کند. ًﻛﺎﻣﻼ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﻴﺶ آورده‌اند؟ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩ ویژه‌ای ﺭﺍ نمی‌توان ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻰ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، اساساً ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ جامعه‌شناختی ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻌﻰ فرهنگی‌شان ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ انسان‌ها ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ، دشواری‌های ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨۵