بررسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در نوجوانان دختر۱٣ الی ۱۵ سال

نویسنده : سیده نرجس میر مطلبی - عضو کانون پرورش فکری لاهیجان - استان گیلان

ایجا د علاقه و انگیزه نوجوان به تلگرام می تواند علت های مختلفی داشته باشد ، یکی از آن علت ها که بسیار مهم است ، اجتماع و خانواده است.
در بین دوستان و نوجوانان هم سنم علاقه و توجه بسیاری به فضاهای مجا زی به خصوص تلگرام وجود دارد . اما دلیل این علاقه چه چیزی
می تواند باشد؟ اجتماع در این امر چقدر تاثیر گذار است؟ تلگرام بر روی نوجوانان چه تاثیری دارد؟
با توجه به کنجکاویم در مورد این موضوع و با راهنمایی های مربی عزیزم خانم شراره میرعباسی (در کانون مرکز لاهیجان) تحقیقی در این
رابطه انجام دادم.
این پژوهش تاثیر شبکه اجتماعی مجازی تلگرام را بر زندگی ...

پژوهش برگزیده کشوری

شرح مقاله

ایجا د علاقه و انگیزه نوجوان به تلگرام می تواند علت های مختلفی داشته باشد ، یکی از آن علت ها که بسیار مهم است ، اجتماع و خانواده است.

در بین دوستان  و نوجوانان  هم سنم علاقه و توجه بسیاری  به فضاهای مجا زی به خصوص تلگرام وجود دارد  . اما دلیل  این علاقه چه چیزی 

می تواند باشد؟ اجتماع در این امر چقدر تاثیر گذار است؟ تلگرام بر روی نوجوانان چه تاثیری دارد؟

با توجه به کنجکاویم در مورد این موضوع و با راهنمایی  های مربی عزیزم خانم شراره میرعباسی  (در کانون مرکز لاهیجان) تحقیقی در این

رابطه انجام دادم. 

این پژوهش تاثیر شبکه  اجتماعی مجازی تلگرام را بر زندگی و سلامت جسمی و روانی  نوجوانان دختر 13 الی 15 سال بررسی می کند . 

با مشاهده ودر نظر گرفتن عملکرد و رفتار دوستانم در استفاده از شبکه تلگرام به نکاتی دست یافتم. سپس با 5 نفر از ایشان به مصاحبه و تبادل 

نظر پرداختم . در قدم بعدی ، پرسشنامه ای طراحی کردم ودر اختیار 50 نفر از دانش آموزان مدرسه ی فرزانگان که در آن مشغول به تحصیل می 

باشم قرار  دادم . با بهره گیری از روش های مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه به این نتیجه رسیدم:

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۶