روز جهانی کودک و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده : مجتبی لشکر بلوکی

به بهانه هفته ملی کودک که از 15 الی 21 مهرماه و روز جهانی کودک 16 مهر ماه مطلبی با موضوع فوق جهت آشنایی مخاطبین با کنواسیون حقوق کودک در جهان و ایران می پردازیم

شرح مقاله

استان گلستان . مجتبی لشکر بلوکیفایل کامل مقاله را ازروز_جهاني_كوك_و_كنوانسيون_حقوق_كودك.pdf  دانلود بفرمائید

مشخصات مقاله
موضوع : روز جهانی کودک و کنوانسیون حقوق کودک
سال انتشار : ۱٣٩۶