چگونه می توانم میزان فعالیت های گروهی اعضای کودک دختر مرکز دره شهر را افزایش دهم ؟

نویسنده : مژگان زند بیرانوند مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دره شهر استان ایلام
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال

چکیده :

این تحقیق با هدف افزایش کار گروهی در بین بچه های کودک دختر مرکز فرهنگی ، هنری دره شهر انجام گرفته است
.در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است .
جامعه آماری تحقیق اعضای کودک دختر مرکز دره شهر هستند .
در اقدام پژوهی حاضر ، سعی شده برای جمع آموری اطلاعات مورد نیاز از روش های مصاحبه و مشاهده استفاده گردد.
این امر با همکاری مربیان مرکزو اعضای کودک دختر تحقق یافته است تا بدین وسیله اطلاعات معتبر و کاملا قابل اعتمادی در اختیار اقدام پژوه قرار گیرد .
در مرحله بعدی این پژوهش ، اقدام پژوه برای دستیابی به اهداف مورد نظر و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ، راهکارهایی را تدوین نموده و با اجرای راهکارهای فوق در سال 95 ، مشکل کار گروهی اعضای کودک دختر از فعالیت های گروهی ، به میزان چشمگیری کاهش یافت .

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه می توانم میزان فعالیت های گروهی اعضای کودک دختر مرکز دره شهر را افزایش دهم ؟
سال انتشار : ۱٣٩۶