چگونه توانستم کمرویی هسنا را در کلاس شعر خوانی وقصه گویی کاهش دهم؟

نویسنده : معصومه ترکاشوند ، مربی امور فرهنگی استان البرز

چكيده:
كمرويي به عنوان يكي از اختلالات رفتاري اكتسابي محسوب مي شودوهمچون بسياري ديگر از اختلالات رفتاري، اگر در سالهاي اوليه شناسايي ودرمان شود به نتيجه مطلوب تر مي انجامد. اين تحقيق با هدف كاهش كمرويي هسنا در كلاس شعر وقصه انجام شد.روش اين تحقيق به صورت اقدام پ‍‍ژوهي بود.جامعه آماري عبارت بود از اعضاي گروه سني الف كه در كلاسهاي شهريه اي شعر وقصه مجتمع ثبت نام نموده بودند ونمونه اين پژوهش هسنا عضو پنج ساله كلاس بود.براي جمع آوري اطلاعات از مشاهده طبيعي ومصاحبه استفاده شد.نتايج تحقيق نشان شعر وقصه وفعاليتهاي جانبي همراه آن در كاهش كمرويي هسنا موثر بوده است.
كليد واژه: كمرويي،عضو شهريه اي،كلاس شعر وقصه.

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه توانستم کمرویی هسنا را در کلاس شعر خوانی وقصه گویی کاهش دهم؟