چگونه می توانم به کمک کاردستی شاهرخ را به مطالعه علاقمند کنم؟

نویسنده : فاطمه علیپور قاوشوق ، مربی مسئول مرکزشماره۱ استان البرز
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چکیده:
کاردستی یکی از فعالیتهای اصلی کانون پرورش فکری است که اعضا با استفاده از دور ریختنی ها وبه کمک خلاقیت خود وراهنمایی های مربی به تهیه ابزاری هنری یا کاربردی می پردازند.هدف این اقدام پژوهی علاقه مند کردن شاهرخ به مطالعه و خواندن کتابهایی غیر از کتابهای درسی به کمک کاردستی بوده است. با توجه به علاقه او به کاردستی هر جلسه یک کاردستی کار کرد و در کنار فعالیت کاردستی،کتاب هم به امانت برد. جامعه آماری عبارت بود از پسران گروه سنی (ج) ونمونه این پژوهش شاهرخ است که به مطالعه علاقه ای نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد به کمک کاردستی می توان شاهرخ را به مطالعه کتابهای غیر درسی علاقمند کرد.

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه می توانم به کمک کاردستی شاهرخ را به مطالعه علاقمند کنم؟